14/06/2023

Publieke inspraak over het plan-MER voor het zevende mestactieplan (MAP 7)

mest_uitrijden.jpg
Terug naar artikeloverzicht

Om het oppervlakte- en grondwater te beschermen tegen nutriëntenverliezen bereidt de Vlaamse overheid het zevende mestactieplan (MAP 7) voor in uitvoering van de Nitraatrichtlijn. Vlaanderen ambieert met MAP 7 de nodige maatregelen te nemen om de nutriëntenverliezen uit land- en tuinbouw te reduceren, en aldus de waterkwaliteit in lijn te brengen met de Europese doelen, zoals voorzien in de Europese wetgeving met name de Nitraatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water en de Drinkwaterrichtlijn en binnen de timing en bepalingen van deze richtlijnen, voor zover landbouw daar verantwoordelijk voor is.

Om de mogelijke effecten van dit plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vind je onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Vanuit je kennis van de omgeving kan je de milieueffecten aangeven die volgens jou extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven. Je wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure. Milieueffecten zijn onder meer effecten op de gezondheid en veiligheid van de mens, op mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen, en op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid.

De kennisgevingsnota inkijken

 

De kennisgevingsnota kan geraadpleegd worden:

  • op uw gemeentehuis of uw stadhuis
  • bij het Team Omgevingseffecten in Brussel (na afspraak)
     

Reageren op de kennisgeving

U moet uw reactie binnen de wettelijke termijn van 60 dagen bezorgen. Uiterlijk op 12/08/2023.  Dat kan bij voorkeur via mail naar mer@vlaanderen.be of via het digitaal inspraakformulier.  U kan uw reactie ook ter plekke afgeven aan het Team Omgevingseffecten in Brussel of ze met de post versturen naar het Team Omgevingseffecten op onderstaand adres.

Departement Omgeving
Team Omgevingseffecten - Milieueffectrapportage
Plan-MER 0301 (MAP 7)
Koning Albert II-laan 20 bus 8 - 1000 BRUSSEL
mer@vlaanderen.be

 

 

Bron: Departement Omgeving, Vlaamse overheid