01/04/2020

Publieke inspraak over het Plan-MER voor het Beleidsplan Ruimte van de provincie Antwerpen

ruimtelijke ordening
Terug naar artikeloverzicht

De periode van terinzagelegging van deze kennisgeving wordt geschorst van 27 maart tot en met 24 april 2020. Reacties, opmerkingen en bezwaren die ingediend worden tijdens deze periode worden wel nog als ontvankelijk beschouwd. De periode van terinzagelegging zal opnieuw lopen van 25 april 2020 tot en met 1 mei 2020

De provincie Antwerpen maakt een Beleidsplan Ruimte op voor haar grondgebied. Daarin geeft ze haar visie op de ruimte in de provincie zodat er in de toekomst voor iedereen ruimte is om te wonen, te werken en te leven. Duurzaam omgaan met de beschikbare ruimte is immers noodzakelijk voor de toekomstige generaties én voor het milieu en het klimaat.

Het beleidsplan bestaat uit een strategische visie voor de lange termijn en drie beleidskaders die op middellange termijn zorgen voor de uitvoering van de visie: ‘Ruimtelijke vertaling van de strategische visie’, ‘Levendige kernen’ en ‘Verdichten en ontdichten van de ruimte’.

Om de mogelijke effecten van dit plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vind je onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Vanuit je kennis van de omgeving kan je de milieueffecten aangeven die volgens jou extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven. Je wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure. Milieueffecten zijn onder meer effecten op de gezondheid en veiligheid van de mens, op mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen, en op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid.

De kennisgevingsnota downloaden of inkijken:

Milieueffectenbeoordeling Beleidsplan Ruimte Provincie Antwerpen - Kennisgeving

De kennisgevingsnota kan  geraadpleegd worden:

  • op het provinciehuis van Antwerpen (Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen) en via haar website www.provincieantwerpen.be/beleidsplanruimte
  • op elk gemeente- of stadhuis in de provincie Antwerpen en via hun respectieve websites.

U moet uw reactie uiterlijk 2 m bezorgen. Reacties op de volledig verklaarde  kennisgeving worden bij voorkeur via mail verzonden naar mer@vlaanderen.be, maar u kunt ze ook ter plekke afgeven aan uw gemeente- of stadsbestuur of aan het Team Mer in Brussel, of ze met de post versturen naar het Team Mer op onderstaand adres.

Departement Omgeving

Team Mer

Plan-MER voor Beleidsplan Ruimte van de provincie Antwerpen (PL0263)

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 BRUSSEL

mer@vlaanderen.be

 

 

Bron: Departement Omgeving, Vlaamse Overheid