05/07/2024

Publieke inspraak over de kennisgevingsnota in het kader van de plan-MER-procedure voor het zevende Mestactieplan (MAP 7)

bemesting
Terug naar artikeloverzicht

Om het oppervlakte- en grondwater te beschermen tegen nutriëntenverliezen, bereidt de Vlaamse overheid het zevende mestactieplan (MAP 7) voor. Dit plan wordt opgesteld in overeenstemming met de Nitraatrichtlijn en heeft tot doel de nutriëntenverliezen uit de land- en tuinbouwsector te verminderen. Op deze manier wil Vlaanderen de waterkwaliteit verbeteren en deze in lijn brengen met de Europese doelstellingen, vastgelegd in de Nitraatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water en de Drinkwaterrichtlijn. Dit alles gebeurt binnen de gestelde termijnen en bepalingen van deze richtlijnen, en voor zover landbouw daar verantwoordelijk voor is.

Om de mogelijke effecten van het bovenstaande plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) herstart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vindt u onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden. De kennisgevingsnota die al eerder ter inzage gelegd werd, is aangepast op basis van het landbouwakkoord dat in februari 2024 werd gesloten tussen de Vlaamse regering en een aantal landbouworganisaties.

U kunt van 5/07/2024 tot en met 2/09/2024 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor alternatieven. De inspraakelementen, ingediend tijdens de vorige inspraakperiode (vanaf 14 juni 2023) vervallen wel door herstart van de procedure, en dienen zo u dat wenst daarom opnieuw of aangepast ingediend te worden.

De nota downloaden of inkijken 

U kan de nota ook raadplegen op volgende locaties: 

  • bij het Team Omgevingseffecten in Brussel (na afspraak)
  • bij de Vlaamse Landmaatschappij (na afspraak) (Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel) 
  • bij de Vlaamse gemeenten

Inspraakreactie indienen  

U moet uw reactie ten laatste op 02/09/2024 schriftelijk bezorgen op één van volgende manieren:

Departement Omgeving 
Team Omgevingseffecten 
Plan-MER MAP 7 (herstart) PL0316
Koning Albert II-laan 15 bus 551
1210 Brussel

 

 

Bron: Departement Omgeving, Vlaamse overheid