04/08/2023

Publieke consultatie wijziging VLAREM II en het VER-besluit, in het kader van de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2023/959

afvalverbranding 2.png
Terug naar artikeloverzicht

Het ontwerpbesluit bevat samengevat volgende wijzigingen:

 • Aanpassingen van de ETS-cyclus
 • Aanpassing aan de indelingslijst van titel II van het VLAREM en invoering van een monitoring- en rapporteringsplicht voor installaties voor het verbranden van stedelijk afval met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW
 • Aanpassingen aan het toepassingsgebied van ETS:
  • BKG-installaties die als gevolg van emissiereductiemaatregelen de drempel van 20 MW nominaal thermisch ingangsvermogen niet langer overschrijden, en die bijgevolg in principe niet meer onder het toepassingsgebied van het ETS vallen, kunnen het VEKA vragen om alsnog, vrijwillig tot het einde van de lopende en volgende vijfjaarlijkse handelsperiode onder het ETS blijven.
  • In de inleidende tekst bij de indelingslijst van het VLAREM wordt biomassa gedefinieerd in lijn met de criteria die zijn vastgesteld op grond van artikel 14 van de ETS-Richtlijn.
  • Vanaf 1 januari 2026 worden installaties waarvan gemiddeld meer dan 95% van de broeikasgasemissies voortkomt uit het verbranden van biomassa uitgesloten van de verplichtingen van het ETS.
  • Verschillende rubrieken in de indelingslijst van Titel II van het VLAREM worden geherdefinieerd, conform de aanpassingen aan bijlage I van de ETS-richtlijn.

Het ontwerp van besluit dat deze wijzigingen aanbrengt wordt vanaf 4/8/2023 tot en met 4/9/2023 onderworpen aan een publieke consultatie.

 

 

Bron: Departement Omgeving, Vlaamse overheid