08/02/2023

Publieke consultatie VLAREM-wijziging: Verplichte registratie door E-PRTR bedrijven van werkelijk geproduceerde productievolumes 2023 in IMJV 2024

chemische_installatie
Terug naar artikeloverzicht

Recent wijzigde de Europese Commissie het uitvoeringsbesluit dat het formaat en de frequentie van de ter beschikking te stellen gegevens vastlegt met betrekking tot de uitstoot en de overbrenging van verontreinigende stoffen door grote industriële inrichtingen (“Europees PRTR”). Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/142 van de Commissie van 31 januari 2022 wijzigt Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1741 in die zin dat het veld productievolume voor het Europees PRTR verplicht te rapporteren is vanaf 2024 (over verslagjaar 2023). Het gaat hierbij om de werkelijk geproduceerde productievolumes, niet de vergunde.

Om aan deze bijkomende rapportageverplichting te kunnen voldoen, is het nodig de productievolumes bij de E-PRTR bedrijven op te vragen via het Integraal Milieujaarverslag (IMJV) d.m.v. een extra deelformulier “Productievolumes”.

Het voorontwerp van besluit dat deze rapportageverplichting opneemt in titel II van het VLAREM wordt vanaf 7 februari 2023 gedurende 30 dagen onderworpen aan een publieke consultatie

 

 

Bron: Departement Omgeving, Vlaamse overheid