02/05/2024

Publieke consultatie ontwerpbesluit tot wijziging van titel II en titel III van het VLAREM en het VLAREL wat betreft de omzetting van de BBT-conclusies voor gangbare systemen voor gemeenschappelijk(e) behandeling en beheer van afgassen in de chemiesector

chemie-industrie
Terug naar artikeloverzicht
Inspraakperiode loopt van 3 mei 2024 tot en met 3 juni 2024

 

Over dit dossier

Dit ontwerpbesluit actualiseert VLAREM II en VLAREM III op basis van de Europese BBT-conclusies voor de omzetting van de BBT-conclusies voor gangbare systemen voor gemeenschappelijk(e) behandeling en beheer van afgassen in de chemiesector 

Het voorziet in de omzetting van het uitvoeringsbesluit (EU) 2022/2427 van de Commissie van 6 december 2022 tot vaststelling van BBT-conclusies op grond van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad, voor gangbare systemen voor gemeenschappelijk(e) behandeling en beheer van afgassen in de chemiesector. Dit door middel van het toevoegen van een nieuw hoofdstuk in VLAREM III, alsook door de actualisatie van het meet- en beheersprogramma voor fugitieve VOS-emissies in afdeling 4.4.6 van VLAREM II. 

Daarnaast bevat dit ontwerpbesluit nog een aantal andere wijzigingen, zoals een aanpassing aan de definitie voor geleide emissie, een alternatief voor uitvoeren van dagelijkse monitoring opgelegd in VLAREM III, wijzigingen aan de terminologie van “sulfide” en vervolgens een bundeling van enkele algemene zaken rond monitoring van emissies naar lucht en water uit sectorale hoofdstukken van VLAREM III naar het algemene deel. Ten slotte bevat dit ontwerpbesluit enkele correcties voor de ferrometaalverwerkende industrie.

VLAREM III bevat bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties. GPBV-installaties zijn industriële installaties met een mogelijk grote impact op het milieu. GPBV staat voor Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging. VLAREM III kadert in de uitvoering van de Europese richtlijn Industriële Emissies, waarin wordt bepaald dat de BBT-conclusies de referentie vormen voor de vaststelling van de vergunningsvoorwaarden voor GPBV-installaties.  Deze BBT-conclusies bevatten alle relevante informatie over de best beschikbare technieken (BBT), zoals een beschrijving, de emissieniveaus, de meetmethoden om ze te bepalen, verbruik van grondstoffen of energie, ...
 
U kan het dossier ter plaatse inkijken bij het Departement Omgeving of downloaden via deze link

Het ontwerpbesluit wordt 30 dagen gepubliceerd op de website van het Departement Omgeving. Gedurende die periode kan iedereen opmerkingen doorgeven (per mail via  vlarem@vlaanderen.be of per brief, zie verder voor contactgegevens).  
   
Tegelijkertijd wordt het advies van de Inspectie van Financiën gevraagd. Vervolgens wordt het ontwerpbesluit na principiële goedkeuring voor advies overgemaakt aan de Raad van State, waarna de definitieve goedkeuring volgt.

Bezwaren, opmerkingen en adviezen indienen

Reageren kan vanaf 3/05/2024 tot en met 3/06/2024

  • Per mail via  vlarem@vlaanderen.be
  • Per brief naar Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.  

 

 

Bron: Inspraakportaal Beleidsdomein Omgeving, Vlaamse overheid