13/06/2017

Protocollen geven startschot voor afbouw asbest in scholen

Terug naar artikeloverzicht

In quasi alle gebouwen in Vlaanderen die vóór 2001 gebouwd zijn, komt asbest voor. Ook in scholen. Daar wil de OVAM iets aan doen. Samen met het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION), GO! (het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap) en de respectievelijke kabinetten zetten we onze schouders onder de versnelde afbouw van asbest in scholen. Het plan van aanpak voor GO!-scholen enerzijds en scholen in het vrij en officieel gesubsidieerd onderwijs anderzijds zijn vastgelegd in twee protocollen, die alle partijen recent hebben ondertekend.

Inventarisatie

In de aanloop naar de protocollen hebben we een studie laten uitvoeren om asbesthoudende materialen te inventariseren in driehonderd scholen die zich vrijwillig hadden aangemeld. Het ging zowel om GO!-scholen als scholen van het AGION. Uit een aantal uitgevoerde asbestinventarissen blijkt dat we in sommige gebouwen dringend actie moeten ondernemen. Ofwel moeten we de asbesthoudende materialen daar zo snel mogelijk volledig verwijderen, ofwel moeten we beheersmaatregelen nemen in afwachting van een snelle verwijdering.

Financiële steun

Omdat scholen niet vertrouwd zijn met asbest en de bijhorende regelgeving, ondersteunen we hen om de verwijdering vlot en efficiënt te laten verlopen. Zo voorzien we raamcontracten met een erkende asbestverwijderaar om urgente situaties aan te pakken. Bovendien kunnen de driehonderd aangemelde scholen rekenen op een financiële tegemoetkoming. Dat is vastgelegd in de protocollen.

Op termijn zullen álle Vlaamse scholen financiële en praktische ondersteuning krijgen voor de verwijdering van asbest. Dat is voorzien na de oplevering van de inventarisatiestudie en na overleg met alle betrokkenen. De Vlaamse Regering maakte daarvoor 7,5 miljoen extra budget vrij. De scholen worden op de hoogte gebracht van de ondersteuningsmogelijkheden.

 

Bron: De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij