22/01/2014

Proefproject "Drukwerk in ketenperspectief"

graische sector
Terug naar artikeloverzicht

Drukwerk in ketenperspectief” is een proefproject om extra aandacht te vestigen op de plaats van een bepaalde sector in de productieketen. Drukwerk, gezien in een cluster van drie sectoren (productie van drukinkt, grafische industrie en papierindustrie), vormt het onderwerp van deze studie.

De scope van een traditionele BBT-studie blijft per definitie beperkt tot één specifieke sector of industriële activiteit. Omdat industriële activiteiten en sectoren vaak onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, kunnen milieuproblemen echter niet altijd binnen één sector opgelost worden. Evoluties en maatregelen in een bepaalde sector kunnen een invloed hebben op andere stappen in de keten. Om tot een duurzame industriële productie te komen, zijn vaak maatregelen nodig in de hele keten. Er is dan ook een groeiende nood om sectoren en productieprocessen in een bredere context te bekijken.

Een literatuurstudie, consultaties van bedrijven en een workshop met overheidsadministraties en sectorfederaties brachten algemene evoluties in kaart met een invloed (positief of negatief) op de milieu-impact van de verschillende schakels in de keten. Aan de hand daarvan werden maatregelen geïdentificeerd die kunnen leiden tot milieuvriendelijker drukwerk vanuit ketenperspectief.

De discussies tijdens de workshop gaven duidelijk aan dat ketenaspecten van groot belang zijn en vaak onvoldoende in rekening worden gebracht in klassieke BBT-studies. Om ketenaspecten in de toekomst beter te integreren in BBT-studies werden tijdens de workshop verschillende suggesties aangehaald omtrent (1) de integratie van een extra hoofdstuk over ketenaspecten, (2) de uitbreiding van de beschrijvende delen van de studie met focus op ketenaspecten, (3) het aanpassen van het BBT-evaluatiesysteem, (4) van de samenstelling van het begeleidingscomité, (5) van de BBT-definitie, en (6) het uitvoeren van afzonderlijke ketenstudies. Een aantal van deze suggesties kunnen onmiddellijk in rekening gebracht worden in nieuwe BBT-studies. Uitgebreider overleg, zowel intern als met de stuurgroep, dient uit te wijzen welke verdere ketenacties het BBT-kenniscentrum in de toekomst nog kan nemen.

Hierbij de link naar het rapport Drukwerk in ketenperspectief - Innovatie en milieuaspecten in de ketenhttp://www.emis.vito.be/andere-publicaties.