14/09/2022

Parlement steunt impuls voor hernieuwbare energie en energiebesparing

windmolens_zee
Terug naar artikeloverzicht

 


  • Het aandeel hernieuwbare energie moet tegen 2030 toenemen tot 45%
  • De energiebesparingsdoelstellingen worden verhoogd tot 40% van het finaal energieverbruik en 42,5% van het primair energieverbruik
  • Herziening van de twee wetten zal bijdragen in de strijd tegen klimaatverandering en de energiezekerheid bevorderen

 

Het Europees Parlement wil dat er tegen 2030 veel meer gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare energie en dat het energieverbruik sterk wordt teruggedrongen.

Op woensdag stemden de EP-leden voor een verhoging tot 45% van het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in het uiteindelijke EU-energieverbruik uiterlijk in 2030, in het kader van de herziening van de richtlijn hernieuwbare energie (RED) - een doelstelling die ook wordt gesteund door de Europese Commissie in het kader van het "RepowerEU"-pakket.

In de wetgeving zijn ook specifieke doelstellingen vastgesteld voor sectoren zoals vervoer, gebouwen en stadsverwarming en -koeling. In de vervoersector moet het gebruik van hernieuwbare energiebronnen leiden tot een vermindering van CO2- uitstoot met 16%, door het gebruik van een groter aandeel geavanceerde biobrandstoffen en een ambitieuzer aandeel hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische oorsprong, zoals waterstof. De industrie moet het gebruik van hernieuwbare energie met 1,9 procentpunt per jaar opvoeren, en stadsverwarmingsnetwerken met 2,3 procentpunt.

Elke lidstaat zal twee grensoverschrijdende projecten voor de verdere ontwikkeling van groene elektriciteit moeten opzetten. Lidstaten met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 100 TWh zullen tegen 2030 een derde project moeten uitwerken.

De leden van het Europees Parlement hebben ook amendementen aangenomen die oproepen tot een geleidelijke vermindering van het aandeel van primair hout dat als hernieuwbare energie wordt aangemerkt.

De tekst is aangenomen met 418 stemmen voor, 109 stemmen tegen en 111 onthoudingen.

Energiebesparing

In een aparte stemming op woensdag steunden de Europarlementariërs de herziening van de richtlijn energie-efficiëntie (EED), de wet die energiebesparingsdoelstellingen vastlegt voor zowel het primair als het finaal energieverbruik in de EU.

De EP-leden hebben de EU-doelstellingen voor de vermindering van het finaal en primair energieverbruik verhoogd, zodat de lidstaten er collectief voor moeten zorgen dat het finaal energieverbruik tegen 2030 met ten minste 40% wordt verminderd en het primair energieverbruik met 42,5% ten opzichte van de prognoses van 2007. Dit komt overeen met 740 en 960 miljoen ton olie-equivalent (Mtoe) voor respectievelijk het finaal en het primair energieverbruik. De lidstaten moeten bindende nationale maatregelen vaststellen om deze streefcijfers te halen.

De streefcijfers zullen worden gehaald door middel van maatregelen op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau, in verschillende sectoren - bv. overheidsdiensten, gebouwen, bedrijven en datacentra.

De tekst is aangenomen met 469 stemmen voor, 93 stemmen tegen en 82 onthoudingen.

Citaten

"Alleen de toename van gebruik van hernieuwbare energie betekent echte onafhankelijkheid", aldus Markus Pieper (EVP, DE), rapporteur voor de richtlijn hernieuwbare energie. "Wij zijn een groot voorstander van de verhoogde doelstelling van 45% voor 2030. Wij zijn het ermee eens dat er behoefte is aan meer grensoverschrijdende samenwerking om het gebruik van hernieuwbare energie te stimuleren en roepen op tot een gediversifieerde importstrategie voor waterstof. We hebben ook de eisen voor de duurzaamheid van biomassa en brandstoffen verhoogd en laten zien hoe biogene materialen een echte economische bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie."

Niels Fuglsang (S&D, DK), rapporteur voor de richtlijn energie-efficiëntie, zei: "We zitten in een crisis waarin Poetin de gaskraan dichtdraait. Een van onze meest effectieve antwoorden hierop is energie-efficiëntie. Het is cruciaal dat het Parlement vandaag heeft gestemd voor ambitieuze en bindende energie-efficiëntiedoelstellingen voor de EU en voor individuele lidstaten."

Volgende stappen

De EP-leden en het Tsjechische voorzitterschap van de Raad zullen nu onderhandelingen beginnen over de dossiers, waarover de EU-ministers in juni hun standpunt hebben bepaald.

Achtergrond

Op 14 juli 2021 heeft de Europese Commissie het "Fit for 55"-pakket goedgekeurd, waarmee de bestaande klimaat- en energiewetgeving wordt aangepast aan de nieuwe EU-doelstelling om de CO2-uitstoot tegen 2030 met minstens 55% te verminderen. Een onderdeel van het pakket is de herziening van de richtlijn hernieuwbare energie (REDII) die de EU zal helpen de nieuwe CO2-doelstelling van 55% te halen.

Krachtens de momenteel geldende RED II-richtlijn moet de EU ervoor zorgen dat tegen 2030 ten minste 32% van haar energieverbruik afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen.

Het "Fit for 55"-pakket omvat ook een herschikking van de richtlijn energie-efficiëntie (EED), waarin momenteel is vastgesteld hoeveel energie de EU moet besparen om de overeengekomen doelstelling van 32,5% energie-efficiëntieverbeteringen tegen 2030 te halen. De herschikking zou de lidstaten ertoe verplichten hun jaarlijkse energiebesparingsverplichtingen bijna te verdubbelen.

 

 

Bron: Europees Parlement