12/02/2018

Overgangsmaatregel voor vrachtstalen

Terug naar artikeloverzicht

Sinds 1 januari 2018 moeten landbouwers gebruikmaken van vrachtstalen voor varkensmengmest en mogen ze geen putanalyses voor die mestsoort meer gebruiken. 

Omdat er voorlopig onvoldoende capaciteit is om alle varkensmest te analyseren op basis van vrachtstalen, voorziet de Mestbank in een overgangsmaatregel tot eind april. Landbouwers die kiezen voor het analysesysteem, krijgen op die manier de kans om hun staalnames te laten uitvoeren.

Om de mestsamenstellingen van varkensmengmest te bepalen, laat de Mestbank naast het gebruik van vrachtstalen uitzonderlijk tot en met 30 april 2018 ook de volgende stalen toe:

  • mengstalen genomen door een staalnemer-verwerker, bij aankomst op de mestverwerkingsinstallatie
  • putstalen genomen door een staalnemer van een erkend laboratorium

De landbouwers mogen de analyseresultaten van die stalen gebruiken voor hun mestafzet gedurende 3 maanden, te rekenen vanaf de dag dat de staalname werd uitgevoerd.

Let op: resultaten van putstalen en mengstalen komen niet in aanmerking voor de bepaling van een bedrijfsspecifieke mestsamenstelling.

Alles wijst erop dat er na april voldoende capaciteit zal zijn om de varkensmengmest te bemonsteren op basis van vrachtstalen. Vanaf 1 mei 2018 schakelen we dan ook definitief over op vrachtstalen voor varkensmest.

 

Bron: Vlaamse Landmaatschappij