06/12/2012

Oproep tot deelname aan IWT-Tetra projectvoorstel - Verwijdering van persistente stoffen uit farmaceutisch beladen afvalwater

Terug naar artikeloverzicht

Doelstellingen

Dit onderzoeksproject heeft tot doel verschillende technieken (actieve kool (AK), membraanfiltratie (MF), ozon en advanced oxidation processes (AOP)) en/of een combinatie ervan met elkaar te vergelijken op vlak van verwijderingsefficiëntie van de persistente stoffen (PS). Daarnaast wordt de milieu-impact van residuen geëvalueerd.

Achtergrond

Kenmerkend voor ziekenhuisafvalwater is de aanwezigheid van een significante concentratie PS, naast biologisch afbreekbare stoffen en pathogenen. De persistente stoffen omvatten voornamelijk geneesmiddelen en worden slechts gedeeltelijk uit het afvalwater verwijderd door een klassieke biologische zuivering. Een belangrijke hoeveelheid komt onbehandeld in het oppervlaktewater terecht waar ze cumuleren en mogelijk een grote invloed hebben op mens en milieu. Ondanks het feit dat de technieken die in de BBT studie van de VITO naar voor geschoven worden (membraanfiltratie, Chemische oxidatie en adsorptie op AK) reeds gekend zijn als veelbelovende technieken om dergelijke PS te verwijderen, ontbreekt de praktijkkennis over hun toepassing op ziekenhuisafvalwater. Het gebrek aan kennis over welke (combinatie van) techniek(en) het meest geschikt is en welke effecten deze technieken hebben na behandeling vormt een barrière voor het opstellen van een degelijke regelgeving en het adopteren van deze technologie door de zorginstellingen.

Projectinhoud

De volgende technologieën zullen binnen dit project worden onderzocht

 1. Selectie van de PS. Als basis voor deze selectie zal de ervaring van de projectaanvragers, literatuurgegevens en de input van de stuurgroep aangewend worden.
 2. Toepassing van membranen. Dit deel zal bestaan uit de PS verwijdering d.m.v. membraanfiltratie. Hiertoe zal een opstelling gebruikt worden waarbij het retentaat van de MF terug gestuurd wordt naar de biologie. Hier zal ook de adsorptie van de PS op het actief slib opgevolgd worden zodat bepaald kan worden of de PS cumuleren en/of inhiberen in de waterzuivering of dat ze de via de indikker verwijderd worden. PS concentratie in permeaat, retentaat en ingedikt slib worden opgevolgd.
 3. Adsorptie op actieve kool. Het effluent van de biologische zuivering zal worden nabehandeld door een actieve koolfiltratie om de resterende PS te verwijderen.
 4. AOPs: de toepassing van AOPs op het influent (voorkraking) en het effluent (mineralisatie van resterend gedeelte) van de biologische zuivering zal worden onderzocht. Nadruk zal liggen op ozonbehandeling (ev. in combinatie met UV of waterstofperoxide).
 5. Een optimale combinatie van de voorgaande technologieën.

Het opvolgen van de experimenten zal gebeuren door middel van liquid chromatografie analyses en effect gestuurde proeven op korte en lange termijn. Hierdoor kan een toxiciteitvergelijking voor en na de behandeling gemaakt worden.

Doelgroep

Doelgroep van dit onderzoeksproject zijn enerzijds de technologieleveranciers en engineering bureaus, die een belangrijke markt geopend zien voor hun producten. Door het betrekken van de zorginstellingen in dit project kunnen tevens contacten gelegd worden voor verdere samenwerking. Daarnaast richt het project zich tot de producenten van de PS (vnl. farmaceutische bedrijven) die met de resultaten van dit project de verwijdering van hun producten kunnen evalueren en informatie verzamelen over het verwijderen van de PS uit de eigen afvalwaterstromen. Een derde doelgroep zijn de zorginstellingen, die dankzij de resultaten een klaar en duidelijk antwoord aangereikt krijgen i.v.m. hun specifiek afvalwaterprobleem.

Uw junior partnership zal u de mogelijkheid geven de precieze inhoud van dit onderzoeksproject vorm te geven alsook het project van dichtbij op te volgen en bij te sturen door te zetelen in de gebruikerscommissie. Gezien het financieringskanaal (IWT-Tetra), is hiervoor cofinancieringsbijdrage vereist.

Uitvoerders

 • KHLeuven Dept. Gezondheidszorg en Technologie, Ing. Thomas Scheers
 • KU Leuven, Dept. Chemische Ingenieurstechnieken, Afdeling BioTeC+, Prof. Raf Dewil, Dr. Rob Van den Broeck, Prof. Jan Van Impe
 • KU Leuven, Dept. Chemische Ingenieurstechnieken, Afdeling ProcESS, Prof. Bart Van der Bruggen
 • Vlaamse Milieu Maatschappij, Lut Hoebeke
   

Praktisch

Dit projectvoorstel zal worden ingediend binnen de TETRA-oproep 2013 van IWT (indiendatum 12/02/2012)

 

Heeft u interesse om deel te nemen aan dit project? Neem dan vrijblijvend contact op met:

Thomas.scheers@khleuven.be
T: 016/375.260
G: 0485/949.127

Raf.Dewil@cit.kuleuven.be
G: 0496/074.990

Bart.Vanderbruggen@cit.kuleuven.be
T: 016/322.340
G: 0471/380.026