09/05/2016

Oproep naar ontwerpteams voor onderzoek 'Stedelijk Systeem Kust' (LABO RUIMTE)

Terug naar artikeloverzicht

‘Stedelijk Systeem Kust’ is een ontwerpend onderzoek naar mogelijke transformaties van de bebouwde omgeving in de kustgemeenten en aanpalende hinterlandgemeenten, om te komen tot een robuust stedelijk systeem. Het onderzoek is een samenwerking tussen het Team Vlaams Bouwmeester, Ruimte Vlaanderen, OVAM en de provincie West-Vlaanderen en kadert binnen LABO RUIMTE, een platform voor ontwerpend onderzoek naar ruimtelijk-maatschappelijke vraagstukken.

De Kustzone als één stedelijk metabolisme

De kustzone is een dynamisch gebied met grote uitdagingen op het vlak van klimaat, wonen, werken, mobiliteit, energie, water, recreatie, biodiversiteit en landbouw. De kustzone – de 10 kustgemeenten en 9 poldergemeenten – werd in het kader van een eerder uitgevoerd ontwerpend onderzoek ‘Metropolitaan Kustlandschap 2100’ reeds beschouwd als één functioneel samenhangend gebied, één stedelijk metabolisme als het ware. Met het oog op de toekomstige uitdagingen is het van belang om steeds de kust te bekijken vanuit een helikopterview, de onderlinge samenhang van de kustgemeenten én de relatie met het hinterland in beschouwing te nemen.

Het onderzoek ‘Stedelijk Systeem Kust’ gaat na hoe we de bebouwde omgeving van de kustzone - en de manier waarop die kustzone functioneert – kunnen omvormen of aanpassen tot een robuust stedelijk systeem? We zetten een zoektocht in naar een systeem dat flexibel kan inspelen op toekomstige uitdagingen, dat kan functioneren bij groei, maar dat ook functioneert bij een status-quo of krimp.

Focus op reconversie

Om te kunnen inspelen op de toekomstige uitdagingen voor de kustzone, is een ‘reconversie’ van het huidige stedelijk systeem noodzakelijk. Het onderzoek legt de focus in de eerste plaats op het aanpassen of hervormen van de bebouwde omgeving en de infrastructuur. Welke kansen liggen er voor een andere functionele mix, verdichten of verdunnen, nieuwe vormen van verstedelijking, aanpasbaar, omkeerbaar of tijdelijk gebruik… in dat bebouwde weefsel? Dit onderzoek zal onder meer criteria aanleveren voor de opmaak van een verdichtings- en reconversiekader binnen het territoriaal ontwikkelingsprogramma voor de Kustzone, T.OP Kustzone, waarmee de gemeentes aan de slag kunnen voor de opmaak van een eigen verdichtingskader.

Oproep naar interdisciplinaire ontwerpteams

‘Stedelijk Systeem Kust’ is een ontwerpend onderzoek naar transformaties van de bebouwde omgeving in de kustzone, om te komen tot een robuust stedelijk systeem. De studie is een samenwerking tussen het Team Vlaams Bouwmeester, Ruimte Vlaanderen, OVAM en de provincie West-Vlaanderen en kadert binnen LABO RUIMTE.

Voor een onderzoek naar het functioneren van het stedelijk systeem of metabolisme, en het verkennen van kansen voor reconversie van de bebouwde omgeving, gaan we op zoek naar interdisciplinaire ontwerpteams die in nauw overleg met de opdrachtgevers, experten en stakeholders aan de slag zullen gaan. We zoeken een ontwerpteam met ervaring in projectcoördinatie, ruimtelijke planning, stedenbouwkundig ontwerp en ontwerpend onderzoek en kennis van geografie en systeemdenken.

De studie loopt van juli 2016 tot mei 2017 en zal onder meer input aanleveren voor de opmaak van een verdichtings- en reconversiekader binnen T.OP Kustzone.

U kunt uw offerte indienen tot 6 juni 2016.
Meer info over de opdracht en een link naar het bestek vindt u hier.

Bron: © 2016 Ruimte Vlaanderen