01/04/2016

Openbare raadpleging over het ontwerp van het stroomgebiedsbeheersplan voor de Belgische kustwateren (2016-2021)

Terug naar artikeloverzicht
Openbare raadpleging over het ontwerp van het stroomgebiedsbeheersplan voor de Belgische kustwateren ter implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG)

De Kaderrichtlijn Water (KRW) werd in 2000 goedgekeurd door de Europese Unie en heeft tot doel een goede toestand van alle waterlichamen (rivieren, meren, kust- en overgangswateren en grondwater) te behouden en te bereiken tegen 2015, met eventuele verlening tot 2021. De Belgische federale overheid is bevoegd voor het beheer van de Belgische kustwateren. In het kader van deze richtlijn en van de rechten van de burger op het vlak van leefmilieu organiseerde de federale overheid een raadpleging van het publiek over het ontwerp van stroomgebiedsbeheersplan voor de Belgische kustwateren voor de periode 2016-2021.

Inhoud van het stroomgebiedsbeheersplan

Het stroomgebiedsbeheersplan omvat: (a) een beschrijving van de kenmerken van het Belgische kustwaterlichaam, (b) een overzicht van de significante belastingen en effecten van menselijke activiteiten op de toestand van de Belgische kustwateren, (d) de resultaten van de monitoringsprogramma’s, (e) een opsomming van de vastgestelde milieudoelstellingen en (d) een beschrijving van de basismaatregelen en de aanvullende maatregelen (maatregelenprogramma). Hierbij gaat het vooral om reeds bestaande maatregelen.

Gezien de Belgische kustwateren de invloed ondergaan van de zoetwateraanvoer vanuit rivieren, zoals de Schelde, is de kwaliteit van de Belgische kustwateren in belangrijke mate afhankelijk van bovenstroomse maatregelen. Daarnaast is er ook instroom van Atlantische wateren en vinden talrijke activiteiten plaats op zee (scheepvaart, pleziervaart, visserij, baggeractiviteiten enzovoort) die eveneens een invloed kunnen hebben op de kwaliteit van het Belgische kustwater.

Publieksbevraging

Om voor de resultaten van deze studie een breder maatschappelijk draagvlak te creëren, nodigen we u uit om uw opmerkingen op het ontwerp van het stroombeheersplan voor de Belgische kustwateren bekend te maken. De publieksbevraging vindt plaats van 01 april 2016 tot 31 april 2016.

Meer informatie vanaf 1 april 2016 op de website www.consult-leefmilieu.be

Bron: © 2016 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu