10/02/2017

Openbaar onderzoek over stedenbouwkundige verordeningen

Terug naar artikeloverzicht
Regeling van het openbaar onderzoek over stedenbouwkundige verordeningen

Het decreet over het integraal handelsvestigingsbeleid heeft in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening de verplichting ingevoerd om bij de totstandkoming of de wijziging van stedenbouwkundige verordeningen een openbaar onderzoek te organiseren. Het openbaar onderzoek van een ontwerp van gewestelijke, provinciale of gemeentelijke stedenbouwkundige verordening duurt dertig dagen en wordt minstens aangekondigd door een bericht in het Belgisch Staatsblad. De Vlaamse Regering keurt op 10 februari 2017, na advies van de Raad van State, definitief de regeling van het openbaar onderzoek over stedenbouwkundige verordeningen goed.

We stellen de goedgekeurde tekst hier ter beschikking.

Het decreet integraal handelsvestigingsbeleid bepaalt: "Artikel 56. Artikel 29 en 30 van dit decreet zijn niet van toepassing op ontwerpen van verordeningen die reeds een eerste maal door de Vlaamse Regering, de deputatie of het college van burgemeester en schepenen zijn vastgesteld voor de inwerkingtreding van de nadere regels rond het openbaar onderzoek, vermeld in deze artikelen."

Het besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de maand van de bekendmaking van het besluit in het Belgisch Staatsblad.

 

Bron: © 2017 Ruimte Vlaanderen