Terug naar artikeloverzicht

Het ontwerp PFAS-actieplan bevat 50 acties, waaraan verschillende partners in Vlaanderen de komende tijd zullen samenwerken om deze succesvol uit te voeren. Het actieplan vertrekt vanuit een systeembenadering dat ingrijpt op de verschillende stappen in de productie- en gebruikscyclus van PFAS, waarbij het voorzorgsbeginsel, het beginsel van preventief handelen, het principe van vervuiler betaalt en het proportionaliteitsbeginsel als uitgangspunt worden genomen.

De acties richten zich onder meer op: 

  • het voorkomen en beperken van emissies en verliezen naar het milieu 
  • het inventariseren van de verspreiding van de verontreiniging en de blootstelling van de bevolking, 
  • het minimaliseren van de verspreiding van de verontreiniging en de blootstelling van de bevolking, 
  • het saneren van verontreinigde locaties en de behandeling of verwijdering van afvalstoffen, 
  • opvolging en aanpak van de verbetering van de volksgezondheid, 
  • kennisontwikkeling, 
  • kennisdeling en data 

Dit ontwerp zal worden voorgelegd aan de strategische adviesraden. Na verwerking van deze insteken zal het PFAS-actieplan in de vorm van een nota ter beslissing worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering, waarna het zal worden overgemaakt aan het Vlaams parlement.

Ontwerp PFAS Actieplan: een opstap naar de aanpak van zeer zorgwekkende stoffen

 

 

Bron: Departement Omgeving, Vlaamse Overheid