09/07/2019

Ontwerp nieuw Vlaams uitvoeringsplan voor kunststoffen

Terug naar artikeloverzicht

Om een circulaire kunststoffeneconomie mogelijk te maken staan we voor heel wat uitdagingen. Omdat er nog een overkoepelend kader ontbrak voor de inspanningen in Vlaanderen op dat vlak, stelt de OVAM een nieuw Vlaams uitvoeringsplan voor kunststoffen voor. 

Het nieuwe Vlaamse uitvoeringsplan voor kunststoffen dat de OVAM voorstelt, moet een overkoepelend kader bieden voor de inspanningen in Vlaanderen voor een circulaire kunststoffeneconomie.

De OVAM onderzocht in 2017 al de knelpunten en de mogelijkheden in de huidige kunststofketen en bundelde die in een discussiepaper. Samen met diverse stakeholders bogen we ons over de prioriteiten voor de toekomst.

Intussen zijn er krijtlijnen uitgezet in het Verpakkingsbeleid 2.0. En het Vlaams Integraal Actieplan Marien Zwerfvuil pakt plastic drijfvuil, visnetten en microplastics aan. Vlaanderen maakt ook in het kader van afval- en materiaalbeheerplannen werk van preventie en van de inzameling van kunststoffen.

Belangrijkste uitgangspunten

Maar er blijven nog heel wat uitdagingen over. Het nieuwe Vlaamse uitvoeringsplan voor kunststoffen heeft als belangrijkste uitgangspunten: minder en een efficiënt gebruik van kunststoffen; het creëren van een duurzame recyclagemarkt voor kunststoffen; de promotie van kunststofrecyclaat als een volwaardige grondstof; inzetten op kennis- en dataverzameling; en de voorbeeldrol van overheden door een circulair aankoopbeleid.

Ook Europa beklemtoont overigens het belang van de ketenbenadering met het oog op een circulaire economie en betrekt hierbij de bijdrage van de bio-economie. De Europese Commissie erkende kunststoffen als een belangrijke materiaalstroom voor de circulaire economie en publiceerde in 2018 haar specifieke ‘Plastic Strategy’.

De komende vijf jaar

De samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen, bedrijven, federaties en consumentenorganisaties is cruciaal om vooruit te komen. Ook de innovatie in technieken kan een grote rol spelen. Een sterke beleidsvisie, gedragen door alle actoren, is daarbij onmisbaar. Om de eerste stappen te zetten in de richting van een meer circulaire kunststoffeneconomie doet deze ontwerptekst een voorstel voor een beleidsvisie en acties voor de komende vijf jaar.

Vanaf 15 juli tot en met 1 oktober 2019 loopt er voor het ontwerpplan een openbaar onderzoek. U kunt dan bezwaren of opmerkingen mailen naar ontwerpkunststoffenplan@ovam.be, of per brief sturen naar OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.

Meer info

De ontwerptekst kunt u raadplegen op de OVAM-website of inkijken bij uw gemeente.

 

Bron: De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Vlaamse Overheid