Online bevraging Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2020

Gepubliceerd op 03/07/2019

Het GLB Strategisch Plan 2021-2027 is in volle voorbereiding. Ziet u een bestaande maatregel die verbeterd kan worden? Of heeft u een idee voor een nieuwe GLB-maatregel? Vul voor 21/07 de vragenlijst in via www.ruraalnetwerk.be 

Sinds de hervorming van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in 2013 is de context van het landbouwbeleid sterk veranderd. Hierop volgde de vraag of het huidige GLB de uitdagingen voldoende had beantwoord. De resultaten die hieruit voort kwamen, werden meegenomen in de nieuwe wetsvoorstellen voor het GLB post 2020 (gepland voor de periode 2021-2027).

In dit nieuwe GLB wordt gestreefd naar een volledig duurzame landbouwsector en vitale plattelandsgebieden. Belangrijk is dat de voedselvoorziening moet gegarandeerd worden en het beleid zoveel mogelijk moet afgestemd zijn op uitdagingen zoals de klimaatverandering en de generatiewissel binnen de landbouw. De Europese landbouwers worden ondersteund om de sector duurzaam en concurrerend te houden.

Nieuw is dat Pijler I (Directe Inkomenssteun en Marktordening) en Pijler II (Plattelandsontwikkeling) samen worden opgenomen in één GLB Strategisch Plan. Elke lidstaat stelt zijn GLB-plan op volgens de behoeften van de lokale landbouwsector en het lokale platteland. Hierbij moet steeds een link gelegd te worden naar de negen specifieke doelstellingen van het GLB (SpD):

 • SpD1: Steun bieden voor een leefbaar landbouwinkomen en veerkracht in de hele unie om voedselzekerheid te vergroten
 • SpD2: Het concurrentievermogen en de marktgerichtheid vergroten, onder meer door te focussen op onderzoek, technologie en digitalisering
 • SpD3: De positie van de landbouwers in de waardeketen verbeteren
 • SpD4: Bijdragen tot matiging van en aanpassing aan de klimaatverbetering en tot duurzame energie
 • SpD5: Duurzame ontwikkeling en efficiënt beheer van natuurlijke hulpbronnen zoals water, bodem en lucht bevorderen
 • SpD6: Bijdragen tot de bescherming van biodiversiteit, versterken van ecosysteemdiensten en in stand houden van habitats en landschappen
 • SpD7: Jonge landbouwers aantrekken en bedrijfsontwikkeling vergemakkelijken in plattelandsgebieden
 • SpD8: De werkgelegenheid, groei, sociale inclusie en lokale ontwikkeling in plattelandsgebieden bevorderen met inbegrip van bio-economie en duurzame bosbouw
 • SpD9: De EU-landbouw beter doen inspelen op de maatschappelijk verwachtingen inzake voedsel en gezondheid onder meer wat betreft veilig, voedzaam en duurzaam voedsel, verspilling en dierenwelzijn.

De Vlaamse overheid werkt volop aan de voorbereiding van het GLB Strategisch Plan 2021-2027. Het departement gaat ervan uit dat Vlaanderen een eigen regionaal GLB-plan kan indienen, net als onze Waalse collega’s. In februari 2018 hebben we twee brede publieke consultaties gehouden over de noden van de Vlaamse landbouw, het milieu (gelinkt aan landbouw) en het platteland. Het rapport van deze consultaties vindt u op https://ruraalnetwerk.be/glb-2020/rapport-publieke-bevragingen.

In de komende maanden wordt intensief nagedacht over mogelijke interventies die in het Vlaams GLB-plan kunnen worden opgenomen. Ziet u een bestaande maatregel die verbeterd kan worden? Of heeft u een idee voor een nieuwe GLB-maatregel? Laat uw mening horen vóór 21 juli en vul de vragenlijst in op de website van het Vlaams Ruraal Netwerk: (www.ruraalnetwerk.be).

De thema’s waarvoor u input kan geven, zijn de volgende:

 • Economische weerbaarheid van de land- en tuinbouwsector
 • Innovatie binnen de land- en tuinbouwsector
 • Jonge landbouwer
 • Sectorale maatregelen
 • Klimaat
 • Milieu
 • (Bio)diversiteit (gewasdiversiteit en biodiversiteit)
 • Leefbaar platteland
 • Overige

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het Vlaams Ruraal Netwerk. Deze communicatie kadert binnen het derde Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling 2014 – 2020 (PDPO III). Meer informatie vindt u op de volgende websites: www.vlaanderen.be/pdpo en www.ruraalnetwerk.be.

 

Bron: Departement Landbouw en Visserij, Vlaamse Overheid.