10/01/2023

Nieuwigheden Mestbankaangifte en kunstmestregisters

veeteelt-koeien.jpg
Terug naar artikeloverzicht

Op 10 januari 2023 krijgen de aangifteplichtige land- en tuinbouwers en uitbaters een persoonlijke oproep om de Mestbankaangifte in te dienen. De oproep wordt verstuurd via de berichtenbox. De land- en tuinbouwers en uitbaters van wie de Mestbank geen e-mailadres kent, ontvangen de oproep per brief.

​​Mestbankaangifte praktisch

De Mestbankaangifte voor productiejaar 2022 is sinds 2 januari 2023 beschikbaar op het Mestbankloket (www.mestbankloket.be) en moet ingediend worden uiterlijk op 15 maart 2023.

Nieuwigheden en aandachtspunten voor land- en tuinbouwers

De bijlagen die opgevraagd worden in het kader van het nutriëntenbalansstelsel regressie zijn gewijzigd. Het voederattest moet niet meer bijgevoegd worden. Het voederregister moet wel nog bij de Mestbankaangifte gevoegd worden.

Bij de opslag op 1 januari 2023 van dierlijke mest en andere meststoffen moeten landbouwers aanduiden of ze voor hun opslag al dan niet gebruik maken van een of meerdere mestzakken.

Landbouwers moeten niet meer aanduiden op welke wijze het spuiwater van biologische wassers en combiwassers S2/S1 wordt opgeslagen (apart of samen met dierlijke mest). Die informatie leidt de Mestbank af uit de aangegeven opslag op 1 januari 2023.

Nog belangrijk om mee te geven: landbouwers met een opslag van mestsoorten waarvoor geen forfaitaire richtwaarde bestaat, moeten over een geldig analyseresultaat beschikken.

Nieuwigheid voor uitbaters van een verzamelpunt

Ook de uitbaters van een verzamelpunt moeten aanduiden of ze voor de opslag van meststoffen op 1 januari 2023 al dan niet gebruik maken van een of meerdere mestzakken

Nieuwigheid voor uitbaters van een bewerkings- of verwerkingseenheid

Sinds 1 januari 2022 is de registratie via debietmeters verplicht. Daardoor valt de vraag over het massaprotocol weg.

Vanaf het productiejaar 2022 worden ook de debietmeterstanden van de interne debietmeters opgevraagd. De gegevens die al gekend zijn, worden opgeladen bij de aangifte. Wie analoge debietmeters gebruikt, moet in de aangifte de debietmeterstand van 31.12.2022 invullen.

Sancties niet naleven aangifteplicht

Iedereen die een Mestbankaangifte moet indienen, moet dat ten laatste doen op 15 maart 2023. Wie de aangifte niet of te laat indient, krijgt een boete van 250 euro. Bij herhaling binnen de 5 jaar verdubbelt de boete tot 500 euro.

Aandachtspunten kunstmestregister

Vanaf 2023 gelden er kortere registratietermijnen voor het kunstmestregister. Bedrijven zonder een vrijstelling van gebiedsgerichte maatregelen moeten hun verhandelingsregister en gebruikersregister uiterlijk de 7de dag na de feiten invullen. Bedrijven die beschikken over een vrijstelling van gebiedsgerichte maatregelen, hebben nog altijd tijd tot het einde van de maand die volgt op de maand van de feiten. Alle landbouwers kunnen een vrijstelling van de gebiedsgerichte maatregelen aanvragen

In 2023 blijven sommige specifieke producten, zoals organische en organo-minerale meststoffen die geen dierlijke mest bevatten en biostimulantia vrijgesteld van de registerplicht.

 

 

Bron: Vlaamse Landmaatschappij, Vlaamse Overheid