03/03/2014

Nieuwe studies pleiten voor betere bescherming tegen overstromingen en groenere belastingen

Terug naar artikeloverzicht

Twee studies die vandaag door de Europese Commissie zijn gepubliceerd, tonen aan hoe het milieubeleid een impuls kan geven aan economische groei: door de bescherming tegen overstromingen te stimuleren en de overstap op groenere belastingen verder door te zetten. De ene studie toont de algehele economische voordelen aan van tijdige investeringen in werken ter bescherming tegen overstromingen, terwijl de andere studie de voordelen benadrukt van een verschuiving van de belastingdruk van arbeid naar het gebruik van hulpbronnen en vervuiling.

EU-commissaris voor Milieu Janez Potočnik zei in dat verband: "Investeren in de bescherming tegen overstromingen kan algehele voordelen voor de economie opleveren, met name als dit wordt gedaan door natuurlijke oplossingen. Die zijn namelijk zeer kosteneffectief. Daarnaast kunnen belastinghervormingen op milieugebied de nationale schatkisten bijna dubbel zoveel inkomsten opbrengen als vandaag de dag, wat ten goede komt aan ons milieu en ruimte biedt voor het verlagen van belastingen op arbeid of het terugdringen van tekorten. Dat is een krachtig argument voor het wijzigen van de status-quo".

Uit de studie over de mogelijkheden van groenere belastingen, waarin gegevens uit 12 lidstaten zijn verwerkt, blijkt dat de overstap van belastingen op arbeid naar belastingen op verontreiniging (bv. hogere belastingen op de oorzaken van lucht- en waterverontreiniging) in 2016 35 miljard EUR in reële termen zou opleveren en in 2025 zou oplopen tot 101 miljard EUR. De opbrengst zou nog hoger kunnen uitvallen als er ook stappen werden genomen om subsidies die schadelijk zijn voor het milieu in te trekken. De potentiële opbrengsten variëren afhankelijk van de lidstaat van iets meer dan 1 % van het bbp per jaar tot iets meer dan 2,5 % van het bbp per jaar in 2025.

In de tweede studie wordt een aantal verbanden tussen milieubeleid en economisch beleid onderzocht, waaronder de macro-economische gevolgen van overstromingen, beste praktijken voor het ondersteunen van kleine en middelgrote ondernemingen gericht op het efficiënte gebruik van hulpbronnen, en de milieu-uitgaven in alle lidstaten. De totale kosten van schade door overstromingen in de EU bedroegen in de periode 2002-2013 naar schatting minstens 150 miljard EUR. Investeren in maatregelen ter beperking van overstromingen is uiterst doeltreffend en kost gemiddeld ongeveer zes à acht keer minder dan de schade die wordt veroorzaakt door overstromingen. Het kan zelfs nog beter: investeren in groene infrastructuur – dat wil zeggen in het herstel van natuurlijke landschapselementen die ingestroomd water kunnen opslaan en beheren – leidt tot voordelen voor de biodiversiteit en kan bouwkosten verminderen.

Achtergrond

De vandaag gepubliceerde studies zullen als input dienen voor het Europees semester, een mechanisme dat in 2010 is ingesteld om het economisch beleid van de lidstaten van de Europese Unie beter te coördineren. Het Europees semester was een van de reacties op de financiële en economische crisis, die in veel landen van de Europese Unie tot economische krimp en stijgende werkloosheid heeft geleid. Het Europees semester berust op de opvatting dat versterkte beleidscoördinatie kan helpen om de economische ontwikkeling in de gehele EU te stimuleren, omdat de EU-economieën sterk met elkaar verbonden zijn.

Door het Europees semester te "vergroenen" probeert de Commissie ervoor te zorgen dat haar macro-economische beleid niet alleen vanuit economisch en sociaal oogpunt duurzaam is, maar ook vanuit het oogpunt van het milieu. In een eerdere studie die de economische voordelen van het milieu benadrukte, werd onderzocht hoe de tenuitvoerlegging van de regelgeving inzake afvalstoffen milieuvriendelijke groei stimuleerde. Daaruit bleek dat volledige uitvoering ervan tussen nu en 2020 zou leiden tot een besparing van 72 miljard EUR per jaar, een verhoging van de jaarlijkse omzet van de afvalbeheer- en recyclingsector van de EU met 42 miljard EUR en de schepping van 400 000 banen.

Nadere informatie:

De studies kunnen worden geraadpleegd op: http://ec.europa.eu/environment/integration/green_semester/index_en.htm

De website van het Europees semester: http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/

Bron : © Europese Unie, 1995-2014