03/08/2022

Nieuwe reeks werken in Natuurinrichtingsproject “Zwarte Beek”

zwarte_beek_waterloop
Terug naar artikeloverzicht

Begin augustus start een volgende fase van de werken in het natuurinrichtingsproject “Zwarte Beek” te Koersel.

In de uitvoering van het “Projectuitvoeringsplan Vallei" staat het herstel van het valleilandschap voorop om het aanwezige veenpakket te beschermen tegen verdere achteruitgang. Daardoor krijgt de natuur alle kansen  om zich te ontwikkelen. Drie grote groepen van inrichtingswerken dienen hiervoor te gebeuren:

  • Herstel van het valleisysteem door het verondiepen van de centraal gelegen Oude Beek en het dempen van een reeks lokale afwateringsgrachtjes.  Als gevolg hiervan wordt het waterpeil van de Oude Beek omhoog getrokken en zo de verdere verdroging van het veenpakket tegengegaan.
  • De aanleg (of verbetering van) een netwerk van beheerpaden zodat Natuurpunt als lokale terreinbeherende instantie het gebied kan bereiken om een gepast natuurbeheer uit te voeren.
  • Versterking van het open karakter van de vallei: hiervoor worden gericht struiken en bomen gerooid op cruciale plaatsen.

Daarnaast worden nog enkele andere werken uitgevoerd, zoals het herstel van een oude meander op de Zwarte Beek, het vervangen van de twee bruggen en de aanleg van amfibieëntunnels aan het Melkpad en het omvormen van weekendvijvers tot ecologische waterpartijen. 

De werken zijn ingrijpend en omvangrijk en zullen in verschillende fases en gespreid over een periode van ongeveer vier jaren uitgevoerd worden. In de eerste fase start de aannemer ter hoogte van de Hoogenbosch.  De investeringskost van de huidige werken bedraagt 3.6 miljoen euro en wordt door de Vlaamse Overheid, deels met steun vanuit Europa (via het Europese Herstelplan – het Vlaamse relanceplan 'Vlaamse Veerkracht' - Blue Deal), gefinancierd.

Meer informatie over het natuurinrichtingsproject vindt u op de projectwebsite. Voor Info over de huidige werken kan u bij de leidend ambtenaar Raf Nilis (raf.nilis@vlm.be - 0493/097658) terecht.

LIM_Zwarte_Beek

 

Bron: Vlaamse Landmaatschappij, Vlaamse Overheid