27/09/2021

Nieuwe meetcampagnes lucht én geluid voor betere leefomgeving E17/R8

lucht vervuiling.jpg
Terug naar artikeloverzicht

Samen met verschillende partners zet de VMM een nieuwe luchtkwaliteitsmeetcampagne op in de omgeving van Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost. We meten 15 maanden lang de concentratie stikstofdioxide en 1,5 maand het wegverkeerslawaai.

Verbeteren leefomgeving Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost

Vlaanderen wil de leefomgeving en verkeersproblematieken rond de E17 en de R8 verbeteren en startte met die doelstelling het Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan (GRUP) K-R8 op. Tijdens dit traject bleek de luchtkwaliteit en geluidsoverlast voor zowel bewoners als de lokale besturen Kortrijk, Zwevegem en Harelbeke een grote bezorgdheid te zijn. Stad Kortrijk, Harelbeke en gemeente Zwevegem organiseren daarom samen met Intercommunale Leiedal, het Vlaams Departement Omgeving en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een extra campagne om de luchtkwaliteit in kaart te brengen in de omgeving van Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost.

De opzet van de luchtkwaliteitscampagne is om een beeld te vormen van de actuele luchtkwaliteitssituatie in de omgeving van Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost (grondgebied Kortrijk, Harelbeke en Zwevegem). Daarmee kunnen eventuele knelpunten met betrekking tot luchtkwaliteit in kaart gebracht worden en mogelijke acties ondernomen worden. Een tweede doelstelling is om met deze meetcampagne de luchtkwaliteit te monitoren over een lange termijn.

Op 33 locaties 15 maanden lang metingen

Op 33 locaties zal stikstofdioxide (NO2) gemeten worden. Stikstofdioxide is een schadelijk gas dat in de uitlaatgassen van wagens zit en is een goede parameter voor luchtverontreiniging door lokaal verkeer. De luchtkwaliteitsmetingen focussen zich op de directe impact van de luchtkwaliteit op de leefkwaliteit in de woonwijken in de omgeving van de autoweginfrastructuur dat binnen het GRUP K-R8 wordt aangepakt. Bij het uitzetten van de meetlocaties werd rekening gehouden met de voorstellen vanuit inspraakreacties, de nabijheid van bewoning en kwetsbare locaties (bv. scholen) en de locaties waar veranderingen ten gevolge van het planproces K-R8 worden verwacht (bv. omgeving van de weginfrastructuur). Samen met de hulp van vrijwilligers worden de meetlocaties tweewekelijks bemeten en bemonsterd. De gevalideerde meetgegevens worden zesmaandelijkse aan alle partijen gerapporteerd. De VMM zal ook een jaarrapport opmaken over de luchtkwaliteit (NO2) in het meetgebied.

Meer info over de luchtkwaliteitsmetingen (website K-R8)

Lucht én geluid!

Voor anderhalve maand zullen zullen ook geluidsmetingen plaatsvinden die het wegverkeerslawaai in de omgeving van Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost (grondgebied Harelbeke, Kortrijk en Zwevegem) zal onderzoeken.  Een vernieuwend aspect is dat extra inspanningen worden geleverd om ook de nachtelijke geluidsimpact van de E17 in kaart te brengen. De resultaten van de geluidsmetingen zullen deel uitmaken van het milieuonderzoek van het GRUP K-R8 en zullen daar ook gerapporteerd worden.

Stad Kortrijk en luchtkwaliteitsmetingen fijn stof

Daarnaast zijn er reeds er op zes verschillende locaties in Kortrijk en deelgemeenten sensoren die fijn stof kunnen opmeten. Fijn stof ontstaat door natuurlijke en menselijke activiteiten en bestaat uit heel kleine deeltjes die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Deze meetgegevens zijn vanaf heden beschikbaar op de website www.kortrijk.be/luchtkwaliteit met een dashboard dat de resultaten live weergeeft.

 

 

Bron: Vlaamse Milieumaatschappij, Vlaamse Overheid