10/04/2024

Nieuwe EU-regels ter verbetering van de behandeling en hergebruik van stedelijk afvalwater

waterzuivering
Terug naar artikeloverzicht
  • Betere monitoring van chemische verontreinigende stoffen, ziekteverwekkers en antimicrobiële resistentie 
  • Producenten van geneesmiddelen en cosmetica en de lidstaten moeten kosten van aanvullende behandeling van microverontreinigingen financieren 
  • Meer hergebruik van gezuiverd stedelijk afvalwater om waterschaarste te voorkomen 

 

De leden van het Europees Parlement keurden vandaag nieuwe EU-regels goed voor de inzameling, behandeling en lozing van stedelijk afvalwater.

Met 481 stemmen voor, 79 tegen en bij 26 onthoudingen keurde het Parlement het akkoord goed dat in januari 2024 met de Raad is bereikt over de herziening van de EU-normen voor waterbeheer en de behandeling van stedelijk afvalwater om de volksgezondheid en het milieu beter te beschermen.

Tegen 2035 zal stedelijk afvalwater een secundaire behandeling ondergaan (met andere woorden, de verwijdering van biologisch afbreekbaar organisch materiaal) voordat het in het milieu wordt geloosd, in alle agglomeraties met een grootte van 1000 inwonerequivalenten (i.e.) (d.w.z. standaardmeeteenheid die de gemiddelde verontreiniging door één persoon per dag beschrijft) of meer. Tegen 2039 zal de tertiaire behandeling (d.w.z. de verwijdering van stikstof en fosfor) worden toegepast in alle afvalwaterzuiveringsinstallaties met een oppervlakte van 150,000 i.e. en in 2045 in installaties met 10.000 i.e. en meer. Een aanvullende behandeling waarbij een breed spectrum van microverontreinigingen (“quaternaire behandeling”) wordt verwijderd, zal tegen 2045 verplicht zijn voor alle installaties van meer dan 150,000 i.e. (en meer dan 10,000 i.e. op basis van een risicobeoordeling)

De monitoring van verschillende volksgezondheidsparameters (zoals bekende virussen en opkomende ziekteverwekkers), chemische verontreinigende stoffen, waaronder zogenaamde “voor altijd chemische stoffen” (per- en polyfluoroalkylstoffen of PFAS), microplastics en antimicrobiële resistentie zal strikt worden gecontroleerd.

De wet voorziet in een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR) voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik en cosmetische producten, ter dekking van de kosten van quaternaire behandeling (om microverontreinigingen uit stedelijk afvalwater te verwijderen). Ten minste 80 % van de kosten zal door de producenten worden gedekt, aangevuld met nationale financiering.

De EU-landen zullen het hergebruik van gezuiverd afvalwater van alle stedelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties waar nodig moeten bevorderen.

Quote

Rapporteur Nils Torvalds (Renew, FI) verklaarde: “Deze wetgeving zal de normen voor waterbeheer en afvalwaterzuivering in Europa aanzienlijk verbeteren, met name met de nieuwe regels voor het verwijderen van microverontreinigingen die afkomstig zijn van geneesmiddelen en producten voor persoonlijke verzorging. We zorgen ervoor dat de gevolgen van de regels voor de betaalbaarheid van geneesmiddelen niet onevenredig zullen zijn en dat schadelijke chemische stoffen zoals PFAS in de toekomst beter zullen worden gecontroleerd en beter zullen worden aangepakt.”

Volgende stappen

De Raad moet het akkoord ook formeel goedkeuren voordat het in werking kan treden.

Achtergrond

In oktober 2022 heeft de Commissie een voorstel ingediend om de richtlijn voor de behandeling van stedelijk afvalwater te herzien en deze af te stemmen op de beleidsdoelstellingen van de EU inzake klimaatactie, circulaire economie en vermindering van verontreiniging. De wetgeving is een van de belangrijkste initiatieven in het kader van het EU-actieplan inzake verontreiniging tot nul voor lucht, water en bodem.

 

 

Bron: © Europese Unie, [2024] – EP