19/10/2020

Nieuw verslag over toestand van natuur wijst op aanhoudende druk op Europese natuur

State_of_nature
Terug naar artikeloverzicht

De achteruitgang van beschermde habitats en soorten blijft voortduren, voornamelijk als gevolg van intensieve landbouw, verstedelijking, niet-duurzame bosbouwactiviteiten en veranderingen in zoetwaterhabitats. Lucht-, water- en bodemverontreiniging hebben eveneens gevolgen voor habitats, alsook voor klimaatverandering en overexploitatie van dieren door illegale kap en onhoudbare jacht en visserij. Als deze achteruitgang niet wordt aangepakt, zal dit onvermijdelijk leiden tot de voortgezette uitholling van onze biodiversiteit en de essentiële bijdragen die daaruit voortvloeien, waardoor de menselijke gezondheid en welvaart in gevaar komen.

Het verslag onderstreept de duidelijke noodzaak voor handelen als we er echt in willen slagen om de biodiversiteit in Europa tegen 2030 op de weg naar herstel te brengen, zoals beoogd wordt in de nieuwe EU-biodiversiteitsstrategie. In dit verband zal de volledige verwezenlijking van de doelstellingen en streefdoelen die in deze strategie en in de “van boer tot bord” -strategie zijn voorgesteld, van essentieel belang zijn.

Uit de beoordeling – die is gebaseerd op een gedetailleerder technisch verslag van het Europees Milieuagentschap (EMA) – blijkt dat hoewel er beschermde soorten en habitats zijn die ondanks grote druk weten stand te houden, de meerderheid op EU-niveau een ontoereikende of slechte status heeft en sommige soorten en habitats nog steeds blijken te verslechteren.

Onder de soorten blijven vogels die nauw verbonden zijn met de landbouw erop achteruitgaan en is bij zoetwatervissen het percentage soorten met een slechte staat van instandhouding (38 %) het hoogst, voornamelijk door veranderingen in waterlichamen en waterstroming en door waterkrachtinstallaties. Onder de habitats verkeert slechts 15 % in goede staat. Het herstel van veengebieden en andere wetlands kan natuurvoordelen opleveren, maar ook een aanzienlijke bijdrage leveren aan de aanpak van de klimaatverandering en het scheppen van werkgelegenheid in landelijke en perifere gebieden.

Uit het verslag blijkt ook dat gerichte instandhoudingsmaatregelen resultaten opleveren. De Iberische lynx, het bosrendier en de otter, waarvoor grote instandhoudingsprojecten zijn opgezet, herstellen zich nu. Initiatieven in het kader van het LIFE-programma van de EU, specifieke agromilieuregelingen in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, en het Natura 2000-netwerk met zijn 27 000 gebieden blijven een positieve invloed hebben, maar moeten aanzienlijk worden opgeschaald. 

Virginijus Sinkevičius, commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij: “Deze beoordeling van de toestand van de natuur is de meest uitgebreide gezondheidscontrole van de natuur die ooit in de EU is uitgevoerd. Hieruit blijkt nog maar eens heel duidelijk dat we ons cruciale levensondersteunende systeem aan het verliezen zijn. Maar liefst 81 % van de beschermde habitats in de EU verkeert in slechte staat. Wij moeten dringend de toezeggingen in de nieuwe EU-biodiversiteitsstrategie nakomen om deze achteruitgang om te buigen ten voordele van de natuur, de mens, het klimaat en de economie.”

Hans Bruyninckx, uitvoerend directeur van het Europees Milieuagentschap: “Uit onze beoordeling blijkt dat voor het bewaken van de gezondheid en veerkracht van Europa's natuur en het welzijn van de mensen fundamentele veranderingen nodig zijn betreffende de manier waarop we voedsel produceren en consumeren, bossen beheren en gebruiken, en steden bouwen. Deze inspanningen moeten gepaard gaan met een betere uitvoering en handhaving van het instandhoudingsbeleid, bijzondere aandacht voor natuurherstel en steeds ambitieuzere klimaatactie, met name in de vervoers- en energiesector.”

Achtergrond

De EU-lidstaten brengen om de zes jaar verslag uit over de staat en trends van instandhouding van soorten en habitattypen die door de EU-richtlijnen worden beschermd. De huidige verslagleggingscyclus is de grootste en meest uitgebreide exercitie ooit om gegevens te verzamelen over de toestand van de natuur in Europa. Het verslag bevat een analyse van gegevens over de toestand van en trends met betrekking tot alle in het wild levende vogelsoorten in de EU (460 soorten), 233 habitattypen en bijna 1400 andere wilde planten en dieren van Europees belang.

Deze kennis zal als leidraad dienen voor het biodiversiteitsbeleid van de EU in de komende jaren en een cruciale basis vormen voor het monitoren van de vooruitgang bij de verwezenlijking van de doelstellingen van de nieuwe EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030. 

Meer informatie

Verslag van de Europese Commissie

EU-biodiversiteitsstrategie

Verslag over natuurondersteuning via LIFE (“Bringing nature back through LIFE”)

Link naar brochure

 

 

Source:  © European Union, 1995-2020