Nieuw pakket van interne maatregelen om broeikasgasuitstoot te verminderen

Gepubliceerd op 16/05/2014

In uitvoering van het Vlaams Klimaatplan heeft de Vlaamse Regering vandaag een nieuw pakket van vijf interne maatregelen goedgekeurd, gefinancierd van het Klimaatfonds, bovenop twee maatregelen die in november vorig jaar al werden beslist. In het pakket zit o.m. de uitbreiding van het aanbod aan elektrische laadpalen op parkeerterreinen in het Vlaams Gewest, het inzetten van meer energieconsulenten in de landbouw en in de sector van het onroerend erfgoed. “Zoals eerder al gezegd wil de Vlaamse Regering allereerst met eigen, interne ingrepen de uitstoot van broeikasgassen terugdringen. Dit nieuw pakket, alles samen een inspanning van 1,5 miljoen euro, onderstreept dat de daad ook bij het woord wordt gevoegd”, zegt Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege.  

In november 2013 had de Vlaamse Regering in uitvoering van het Vlaams Klimaatplan 2013-2020 (28 juni 2013) de eerste twee interne maatregelen met extra geld uit het Klimaatfonds (27 april 2012) beslist. Het ging om een fors hogere premie voor wie tegelijk een muur isoleert en de ramen vervangt, en om een versnelling van het energiezuinig maken van zo’n 1.500 sociale woningen.

Het gaat dus telkens om interne maatregelen uit het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020. De Vlaamse Regering selecteerde die maatregelen op basis van vier criteria:

  • additionaliteit (toegevoegde waarde t.o.v. bestaand beleid);
  • duurzaamheid (neveneffecten op milieu, economie en inkomensverdeling);
  • implementatietraject (hoe snel levert het reducties op)
  • kostenefficiëntie (verhouding euro per ton CO2-reductie).

Vandaag heeft de Vlaamse Regering ingestemd met nog eens vijf nieuwe interne maatregelen, opnieuw betaald vanuit het Vlaams Klimaatfonds voor een bedrag van 1,528 miljoen euro. Het gaat om:

  • De uitbreiding van het aanbod aan elektrische laadpalen op de parkeerterreinen van het Vlaams Gewest – 500.000 euro. Het betreft de uitrusting van de carpoolparkings en Park&Rides.
  • De inzet van energieconsulenten in de land- en tuinbouwsector – 390.000 euro. Voor sensibilisering, vorming en begeleiding over het energiegebruik in de land- en tuinbouw.
  • De structurele inschakeling van gespecialiseerde energieconsulenten voor onroerend erfgoed – 363.750 euro.
  • De uitbreiding van logistieke consulenten – 250.000 euro. Dit is bijkomende mankracht om bedrijven te ondersteunen bij de duurzame en kostenefficiënte uitbouw van hun logistieke stromen.
  • De invoering van een telemetriesysteem in het gemeenschapsonderwijs – 25.000 euro. Deze subsidie aan GO! moet hen bijstaan bij het meten van het energieverbruik in functie van de mogelijke besparing (o.m. sluimerverbruik tegengaan).

Deze maatregelen vullen het pakket bestaande maatregelen aan van het Mitigatieplan (een van de twee delen van het Vlaams Klimaatplan naast het Adaptatieplan) dat focust op de Europese niet-ETS broeikasgasdoelstelling van -15% in 2020 tegenover 2005 voor België. Het gaat om de sectoren die niet onder het Europees emissiehandelssysteem voor bedrijven vallen m.n. mobiliteit, gebouwen, landbouw en de niet-ETS onderdelen voor industrie en energie.     

Vlaams minister van Leefmilieu en Natuur Joke Schauvliege: “Klimaatresultaten kunnen op tal van terreinen worden gehaald. Het gaat om een gezamenlijke inspanning waarmee de Vlaamse Regering nog maar eens aantoont dat ze haar belofte – voorrang geven aan interne maatregelen – ook nakomt.”

U vindt het Vlaams Klimaatplan 2013-20230 op:  http://www.lne.be/themas/klimaatverandering 

Bron : Persbericht Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur