14/03/2022

Mondiale onderhandelingen over biodiversiteit (COP15): EU neemt voortouw bij streven naar nieuwe overeenkomst om mens en planeet te beschermen

wereld
Terug naar artikeloverzicht

Van 14 tot en met 29 maart zal de EU deelnemen aan de hervatte mondiale biodiversiteitsbijeenkomsten om vooruitgang te boeken met de ontwikkeling van het mondiaal biodiversiteitskader voor de periode na 2020 — een nieuw mondiaal akkoord om het verlies van planten, dieren en ecosystemen van de planeet een halt toe te roepen en om te keren. De gesprekken in Genève zijn de laatste officiële gelegenheid voor regeringen om te onderhandelen over dit mondiaal akkoord, het belangrijkste van dit decennium, voordat het later dit jaar tijdens de VN-conferentie over biodiversiteit (COP15) in Kunming, China, zal worden aangenomen. Het kader zal als leidraad dienen voor wereldwijde actie voor natuur en mens, die van vitaal belang is voor het aanpakken van klimaatverandering en het opbouwen van een eerlijkere, veiligere en gezondere wereld voor iedereen, waar dan ook ter wereld.

Virginijus Sinkevičius, commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij: “In deze moeilijke tijden is multilateralisme belangrijker dan ooit, voor de mens en voor de natuur waarvan we afhankelijk zijn. Het bewijs is duidelijk: we hebben een toekomst nodig die in harmonie is met de natuur, voor onszelf, voor toekomstige generaties, voor ons klimaat en voor duurzame ontwikkeling – en we hebben een gemeenschappelijke routekaart nodig om die te verwezenlijken. Tijdens de COP15 zal de internationale gemeenschap trachten overeenstemming te bereiken over een ambitieus mondiaal biodiversiteitskader met krachtige monitoring om de vooruitgang op het terrein bij het omkeren van natuurverlies te meten. Maar we zijn er nog niet. We moeten de kloof tussen de standpunten van de partijen nog aanzienlijk verkleinen. De EU gaat naar de onderhandelingen van Genève om er aan te dringen op meer ambitie en het voortouw te nemen door het goede voorbeeld te geven.”

De EU heeft leiderschap getoond door met gelijkgestemde landen samen te werken aan een ambitieuze overeenkomst met meetbare doelstellingen om directe en indirecte oorzaken van verlies aan te pakken, veel strengere bepalingen inzake monitoring en evaluatie en duidelijkheid over de uitvoeringsmiddelen.

De EU zal onderhandelen om ten minste de volgende elementen van het kader af te dwingen:

  • ambitieuze, meetbare en tijdgebonden doelstellingen, mijlpalen en streefdoelen die erop gericht zullen zijn dat alle ecosystemen wereldwijd tegen 2050 hersteld, veerkrachtig en adequaat beschermd zijn;
  • streefcijfers om de directe en indirecte oorzaken van biodiversiteitsverlies aan te pakken en te zorgen voor een duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met inbegrip van de “30x30-doelstelling” om uiterlijk in 2030 ten minste 30 % van het land en de oceanen in de wereld te beschermen;
  • operationele bepalingen om financiering en andere uitvoeringsmiddelen te mobiliseren. In dit verband kondigde voorzitter Ursula von der Leyen in september aan dat de EU haar internationale financiering voor biodiversiteit zal verdubbelen, met name voor de meest kwetsbare landen;
  • veel sterkere uitvoerings-, monitoring- en evaluatieprocessen, met inbegrip van transparantie over de beoogde uitvoering, verslaglegging, een mondiale kloofanalyse en inventarisatie met, indien nodig, een verhoging van de inspanningen;
  • doeltreffende uitvoering van de 3e doelstelling van het Biodiversiteitsverdrag met betrekking tot toegang tot en eerlijke en billijke verdeling van de voordelen van het gebruik van genetische hulpbronnen in verband met biodiversiteit, die er tegelijkertijd voor zorgt dat wetenschap, onderzoek en innovatie ten volle voordelen kunnen blijven opleveren die ook de verwezenlijking van de andere doelstellingen ondersteunen, en
  • waarborging van de eerbiediging van de rechten van inheemse volken en volledige en effectieve participatie van inheemse volken en belanghebbenden.

De EU zal voortbouwen op de goede resultaten van de Milieuvergadering van de VN van vorige week in Nairobi, waaronder de overeengekomen definitie van op de natuur gebaseerde oplossingen, die essentieel zijn voor natuur, mens en klimaat.

Achtergrond

In het mondiaal evaluatieverslag inzake biodiversiteit van het IPBES en de onlangs gepubliceerde bijdrage aan het zesde evaluatierapport van de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering wordt benadrukt dat de wereld slechts kortstondig de kans heeft om een leefbare toekomst te waarborgen. Er wordt opgeroepen tot dringende maatregelen in de komende tien jaar voor het herstel van aangetaste ecosystemen om de gevolgen van klimaatverandering te verzachten, met name door aangetaste wetlands en rivieren, bossen en landbouwecosystemen te herstellen.

De VN-conferentie over biodiversiteit (COP15) vindt in twee delen plaats. Het eerste deel vond in Kunming en virtueel plaats van 11 tot en met 15 oktober 2021, met inbegrip van een bijeenkomst op hoog niveau. De partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit bevestigden hun verbintenis om de visie om tegen 2050 “in harmonie met de natuur te leven” te verwezenlijken door de Verklaring van Kunming aan te nemen. Deze politieke verklaring moet nu worden vertaald in concrete politieke steun voor een ambitieus mondiaal biodiversiteitskader voor de periode na 2020 en voor de volledige uitvoering ervan daarna.

Het tweede deel van de COP15 zal later in 2022 met fysieke aanwezigheid in Kunming, China, plaatsvinden. De partijen komen dan bijeen om de onderhandelingen af te ronden en een besluit te nemen over een nieuw mondiaal biodiversiteitskader voor de periode na 2020.

In het kader van de Europese Green Deal heeft de Europese Commissie vorig jaar haar biodiversiteitsstrategie voor de EU vastgesteld, die tot doel heeft de biodiversiteit in Europa tegen 2030 op weg naar herstel te helpen. In het kader van de strategie zal de Commissie later deze maand een baanbrekende wet inzake natuurherstel voorstellen. 

Meer informatie

Protecting biodiversity worldwide – towards an international agreement at COP15

Een toolkit voor de behartiging van natuurbelangen

Leaders Pledge for Nature

 

 

Bron: © Europese Unie, 1995-2021