17/01/2002

Minister Dua wil bossen van Voeren aankopen

Terug naar artikeloverzicht

Vlaams minister van leefmilieu en landbouw Vera Dua wil met de aankoop van de gemeentebossen van Voeren het Vlaams areaal aan bosreservaten uitbreiden met een aantal bijzonder waardevolle bossen. De verkoop van deze staat staat vanavond geagendeerd op de gemeenteraad van Voeren. De minister is bereid om in te gaan op dit aanbod. Op de begroting worden hiervoor de nodige kredieten gereserveerd.

In principe koopt de Vlaamse overheid geen bossen aan van lokale besturen, maar omwille van de uitzonderlijk rijke natuurwaarde maakt de minister in dit geval een uitzondering. Het grootste gedeelte van de ruim 271 hectare zal opgenomen worden in het netwerk van Vlaamse bosreservaten.

De bossen zijn te verdelen over 10 complexen, verspreid over de gemeente. Met de aankoop van het complex Roodbos/Veursbos/Vossenaerden (162 ha) verwerft het Vlaamse Gewest het grootste en belangrijkste aaneengesloten boscomplex van de gemeente Voeren. Dit complex komt in aanmerking om aangeduid te worden als grootste Vlaamse bosreservaat. Een ander belangrijk complex is het Teuvenberg-complex (46 ha). Kenmerkend aan dit bos is een menging van diverse zeldzame boslevensgemeenschappen. Het complex komt tevens in aanmerking om als bosreservaat erkend te worden. Door de aankoop van beide complexen kan het actuele areaal aan Vlaamse bosreservaten opgetrokken worden tot 1.893 ha.

Het Schopemerheidebos (33 ha) is uiterst geschikt voor recreatieve doeleinden (wandelen, speelbossen). Het Broekbos (16 ha) is een rijk loofboscomplex met belangrijke inheemse genenbronnen. In Vlaanderen werden heel wat bossen beplant met boompjes die uit het het buitenland afkomstig zijn. In de Voerense bossen is dit niet het geval en dit zorgt voor een meerwaarde op ecologisch vlak. Ondermeer boskersen en de in Vlaanderen zeldzame mispels komen hier talrijk voor. In de afliggende perceelsgedeelten wordt vuursalamander en vroedmeesterpad waargenomen. Het domein Op de Voerenberg (11 ha) bevat een oude loofboskern van ongeveer 3 ha en aansluitend een blok jonge loofbosbijplantingen.

Naast deze grote complexen zijn eveneens een aantal kleinere domeinen in de aankoop inbegrepen. Het Rullenkezinbos (2,5 ha) vormt een uitbreiding van het reeds bestaande domeinbos Alserbos. Het Rullenkezinbos was tot eind jaren twintig vorige eeuw een oud loofbos, dat echter werd ontbost voor de bekostiging van de bouw van een gemeenteschool. Sinds een tiental jaren wordt dit domein herbebost met inheemse loofboomsoorten. Het Trichterbeeldje (1,8 ha) is een ingezonken terreindepressie als overblijfsel van vroegere kalksteenwinningen. Ondertussen is dit domeintje spontaan bebost met diverse natuurlijk ontkiemende soorten. Het herbergt eveneens een enorm complex dassenburchten (140 meter lang) en heeft eveneens een botanisch belang door de kalkbodems. Wat gezegd werd over het Trichterbeeldje kan ook gezegd worden over de Wynandsgrebbe (1 ha). Dit domeintje heeft zijn belang als voormalige kalksteenuitgraving en de kalkbosflora. De Comberg (84 are) en de Kyberg (70 are) zijn ondanks hun beperkte oppervlakte van groot belang op vlak van fauna en flora. Het gaat om bronbossen met voortplanting van vuursalamander en andere amfibien. Er is eveneens een orchideenflora aanwezig.

De bossen van Voeren zijn niet alleen gekend voor hun grote populatie dassen. Ook vossen, steenmarters en meerdere andere soorten kleine marterachtigen zijn goed vertegenwoordigd. Bij de grotere zoogdieren zijn het de reen en vooral de laatste Vlaamse populatie rondtrekkende wilde everzwijnen die in deze bossen hun biotoop vinden. De in Europa bedreigde rode wouw broedt jaarlijks in deze Voerense bossen.

Er wordt ook een grote rijkdom aan autochtone boom- en struiksoorten aangetroffen. Deze groeiplaatsen zijn van groot belang voor het behoud en de bescherming van inheemse genenbronnen, waaruit dan toekomstig materiaal voor kweek van streekeigen en geselecteerde bosplantsoenen voortgebracht kan worden.

Samen met het domein Altenbroek (eigendom van de vzw Natuurpunt) de Vlaamse natuurreservaten De Veurs en Kruisgraaf zullen de bovenstaande domeinen garant staan voor een uniek netwerk aan bijzonder waardevolle natuur waar Vlaanderen trots op kan zijn.

info: Ann Bats, woordvoerder van minister Dua
tel. (02) 553 27 81
e-mail: persdienst.dua@vlaanderen.be