28/11/2001

Minister Dua weerlegt kritiek op waterzuivering

Terug naar artikeloverzicht

Vlaams minister voor leefmilieu en landbouw Vera Dua weerlegt met klem de opmerkingen rond het beleid inzake waterzuivering die vandaag in een artikel in het Belang van Limburg geformuleerd werden.

Aquafin werkt op dit moment in opdracht van de minister een methode uit waardoor in heel Vlaanderen op een eenduidige manier wordt vastgelegd waar er best grootschalige (RWZI), kleinschalige (KWZI) en individuele waterzuivering (IBA) wordt voorzien. Deze methode is zeker niet alleen gebaseerd op de inzichten inzake grootschalige zuivering, maar neemt ook op objectieve basis  de mogelijkheden mee inzake kleinschalige en individuele waterzuivering. Aquafin treedt in dit dossier op als technische raadgever.

Bovendien hebben de gemeenten, en niet Aquafin, het laatste woord over het voorstel tot afbakening van de zones voor kleinschalige en individuele waterzuivering en de uitvoering ervan. Om de gemeenten terzake meer mogelijkheden te geven, is recent het Rio-decreet aangepast. Gemeenten krijgen de mogelijkheid om KWZI's te bouwen tot 2000 IE (in plaats van 500 inwoner-equivalent) en worden daar voor 100 % voor betoelaagd (in plaats van 50 % tot hier toe).

De minister heeft ook de formaliteiten voor de vrijstelling van waterheffing voor IBA's al drastisch verminderd. Via de opvolger op de gemeentelijke  ilieuconvenant kunnen burgers vanaf 2002 per individuele installatie voor de behandeling van afvalwater bovendien een extra bijdrage krijgen die even groot is als de bijdrage van de gemeente. De gemeenten krijgen een vergoeding voor de administratieve kosten.

Dit alles betekent een belangrijke extra stimulans voor de bouw van KWZI's en IBA's.

Het is ook belangrijk dat de kopers van een IBA meer garanties krijgen over een degelijke werking van de installatie. Binnenkort wordt een 'raamcontract' voorgesteld dat, in samenwerking met Test Aankoop en de federatie van IBA-leveranciers, de minimale dienstverlening van de IBA-leverancier vastlegt. De betrokken administratie en de federatie hebben ook een permanente werkgroep opgericht om de verdere promotie van IBA's uit te werken.

Het VITO werkte ondertussen een certificatie uit. Certificatie is evenwel niet verplicht. IBA-verkopers kunnen dit certificaat behalen (ook voor plantensystemen) en het als vrijwillig promotiemiddel gebruiken, ook in
het buitenland. Europa zal op termijn het certificaat verplichten voor alle IBA-producten. Het initiatief van het VITO stelt de Vlaamse overheid en de Vlaamse IBA- sector in staat om daar tijdig op te anticiperen.

info  : Ann Bats, woordvoerder van
minister Dua - tel. (02) 553 27 81
e-mail: persdienst.dua@vlaanderen.be