08/04/2020

Minaraad: Jaarverslag 2019

Minaraad
Terug naar artikeloverzicht

De Minaraad heeft aanvang april zijn jaarverslag voor 2019 vastgesteld. Dit jaarverslag verschaft een beeld van de activiteiten die de Minaraad in het afgelopen jaar ondernomen heeft bij de uitvoering van zijn opdracht: maatschappelijke ontwikkelingen te volgen en te interpreteren, bij te dragen tot beleidsvorming en strategisch advies uit te brengen t.b.v. Vlaamse Regering en Parlement.

Het werkjaar 2019 is voor het omgevingsbeleid een bewogen jaar geweest. Alle belangrijke omgevingsbeleidskwesties – zoals klimaat- en energiebeleid, ruimtelijk beleid, watervoorraadbeleid, luchtkwaliteitsbeleid, bosbehoud en soortenbescherming – zijn prominent in de actualiteit gekomen. Er was de opeenvolging van drie Vlaamse ministers voor Omgeving, en het jaar werd afgesloten met de Europese Commissie die een heuse green deal lanceerde, waarvan het opzet is om economie en ecologie voor de komende decennia te verzoenen.

Wat het aantal adviezen betreft, was 2019 misschien niet het productiefste jaar in de geschiedenis van de Minaraad. Toch heeft de Raad enkele adviezen uitgebracht waarbij spijkers met koppen werden geslagen: met name over MAP 6, over de Vlaamse GLB-strategie en over de waterbeleidsnota. Tegelijk heeft de Minaraad gefungeerd als plaats waar studie en overleg kan plaatsgrijpen, en heeft de Raad aldus voor diverse onderwerpen bijgedragen tot het debat.

Een zeer positieve ontwikkeling is dat de Minaraad, onder voorzitterschap van Pieter Verbeek (raadslid voor ABVV), aan het einde van het werkjaar met unanimiteit een meerjarenprogramma heeft kunnen vaststellen. Dit programma dekt alle thema’s van de Minaraad en laat toe om op eigen initiatief strategische projecten aan te vatten. Meteen een mooie bruidsschat om in te brengen bij de voorgenomen fusie met de SARO tot een omgevingsraad.

Klik hier voor het verslag

 

Bron: Minaraad, Vlaamse Overheid