Terug naar artikeloverzicht

De Minaraad heeft eind januari zijn jaarprogramma voor 2021 vastgesteld, in aansluiting bij zijn meerjarenplan, dat de Raad twee jaar geleden had opgemaakt. Vanzelfsprekend is het de bedoeling om in te gaan op alle strategische adviesvragen die de Vlaamse Regering (minister Zuhal Demir) of het Vlaams Parlement stellen. Ook gaat de Minaraad in op alle per decreet opgelegde adviesvragen, zoals bv. deze i.v.m. het openbaar onderzoek bij de Stroomgebiedsbeheerplannen. Maar als er buiten die adviesprojecten nog werk- en vergadertijd beschikbaar blijft, worden er eigen strategische initiatieven afgewerkt of ontplooid.

Van 2020 resteren er nog een aantal lopende initiatieven die de Minaraad in het voorjaar wil afronden: “koolstofopslag via (semi‐)natuurlijke processen”, “gebiedsgerichte afstemming voor hernieuwbare energie en groene warmte”, en “groenblauwe infrastructuur”. Erna hoopt de Minaraad een eigen initiatief te ontplooien inzake “perspectieven voor diverse technologieën in het kader van de industriële transitie”, al of niet in combinatie met het thema “nexus tussen de transitie naar circulaire economie, de energietransitie en de industrietransitie”. Tot slot wordt bekeken of er zinvol werk kan geleverd worden i.v.m. de energetische renovatie van gebouwen, in complementariteit met de SERV.

Het secretariaat zal blijvend inzetten op het ontsluiten van Europese ontwikkelingen die relevant kunnen zijn voor het toekomstige Vlaamse omgevings- en duurzaamheidsbeleid. De zesmaandelijkse, reguliere events over de Europese actualiteit inzake milieu-, klimaat- en energiebeleid, worden verdergezet in samenwerking met VLEVA. Ook de samenwerking met de andere Europese adviesraden inzake duurzame ontwikkeling en milieu (EEAC) wordt verder gezet: het secretariaat van de Minaraad zal trekker zijn voor een nieuwe WG Ecosysteemdiensten.

Bij het Vlaamse omgevingsbeleid bekijkt het secretariaat, indien het voor raadsorganisaties nuttig is, of ze met syntheses of briefings inzicht kan verschaffen in ontwikkelingen, bv. inzake omgevingsregelgeving, regulering en handhaving, inzake gevaarlijke stoffen, inzake stikstofemissies in diverse milieucompartimenten, enz. Tot slot heeft de Minaraad zeven topics geïdentificeerd in het beleidsveld van het soortenbeleid, die de interesse wegdragen van raadsorganisaties: (1) invasieve uitheemse soorten, (2) soortenschade, (3) instrumenten van soortenbescherming, (4) interactie bestrijding, beheer en jacht, (5) mobiliteit van soorten/ontsnippering, (6) insecten, (7) wildedierenziekten. In 2021 worden deze topics verder geëxploreerd, met het oog op mogelijke eigen initiatieven in de toekomst.

Ter voorbereiding van dit jaarprogramma werden, tot slot, twee synthesedocumenten opgemaakt, één betreffende de beleidsvoornemens van Omgevingsminister Demir (klik hier), en één over de voorzienbare Europese ontwikkelingen met relevantie voor het omgevingsbeleid (klik hier).

 

Klik hier voor het jaarprogramma

 

 

Bron: Minaraad, Vlaamse Overheid