07/06/2002

Meer aandacht van Justitie voor PCB-overtreders

Terug naar artikeloverzicht

Justitie moet zijn verantwoordelijkheid opnemen en meer gevolg geven aan processen-verbaal die door de Vlaamse overheid worden opgesteld tegen bedrijven die nog steeds PCB-houdende apparaten in hun gebouwen hebben staan nadat de verwijderingstermijn verstreken is. Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw Vera Dua stelt dit naar aanleiding van een controle-actie die door de afdeling Milieu-Inspectie bij de mengvoederfabrikanten werd uitgevoerd.

Olie besmet met PCB die in mengvoeder terecht kwam of lekkende PCB-transformatoren lagen allicht aan de basis van de dioxine-crisis en de mini-PCB-crisis. Vandaar dat minister van Leefmilieu en Landbouw Vera Dua de milieudiensten opdracht heeft gegeven extra aandacht te besteden aan de controle op mogelijke PCB-bronnen. De bedoeling van die controle is de risico's
op besmetting van veevoeder - en dus de risico's voor de volksgezondheid - maximaal te beperken. Vandaar dat de Vlaamse Milieu-Inspectie besliste tot controle-acties bij de mengvoederfabrikanten.

Uit deze actie blijkt dat bij 25 bedrijven van de 175 gecontroleerde bedrijven 39 PCB-houdende apparaten werden aangetroffen waarvoor de verwijderingstermijn overschreden was.

Bij 21 bedrijven stelde de afdeling Milieu-Inspectie proces-verbaal op. Voor twee dossiers deelden de Parketten een notitienummer mee, voor twee dossiers werd een kantschrift teruggestuurd.

De overige processen-verbaal kregen tot nu toe nog GEEN GEVOLG.

De processen-verbaal werden opgesteld in de loop van februari en maart van dit jaar. Ook de processen-verbaal die in het recente verleden door OVAM opgesteld werden, krijgen op de Parketten weinig tot geen aandacht. OVAM en de afdeling Milieu-Inspectie zullen dit punt ter sprake brengen op het eerstvolgende overleg met de Parketten.

Voor alle duidelijkheid: voor de PCB houdende apparaten werd reeds in 1999 (of 2000) een algemeen PCB-plan opgesteld. Dat plan had tot bedoeling de gecontroleerde verwijdering van PCB-transformatoren zo spoedig mogelijk te realiseren. Alle PCB houdende apparaten moeten worden geregistreerd en binnen een vastgelegde termijn worden vernietigd.

Alle betrokken bedrijven worden intussen dan ook via administratieve weg aangemaand om het PCB-houdend apparaat te verwijderen. Dat moet gebeuren binnen een redelijke termijn. Tot vandaag werden al 12 van de 39 apparaten verwijderd. Op 14 bedrijven zijn nog 27 PCB- houdende apparaten niet buiten gebruik gesteld of verwijderd. Voor 4 van deze bedrijven is de opgelegde termijn van de aanmaning nog niet voorbij. Vijf bedrijven planden de verwijdering van evenveel apparaten. Twee exploitanten kregen een verlenging van de termijn tot verwijdering en bij n bedrijf gebeurt nog verder onderzoek naar de juiste inhoud van de transformator.

Indien de overblijvende bedrijven aan de aanmaning geen gevolg geven dan zal de Milieu-Inspectie overgaan tot het opleggen van een DWANGMAATREGEL om de PCB-houdende apparaten buiten gebruik te stellen en te verwijderen. Bij het niet naleven van deze dwangmaatregel zal de Milieu-Inspectie opnieuw proces-verbaal opstellen. De Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM kan daarna het PCB-houdend apparaat ambtshalve verwijderen.

Minister Vera Dua vraagt intussen wel dat Justitie meer aandacht zou besteden aan de opvolging van de door haar diensten opgemaakte PV's aangaande PCB's.

Om de inventaris van PCB-houdende apparaten die OVAM aanlegde, te vervolledigen, zullen ondertussen twee nieuwe initiatieven genomen worden:
- aan de afdeling Stedenbouwkundige Vergunningen zal een lijst van leegstaande bedrijfs- en andere grote gebouwen opgevraagd. Op die manier kan systematisch nagegaan worden of er zich in deze leegstaande gebouwen nog PCB-houdende apparaten bevinden
- alle bedrijven die niet geantwoord hebben op een eerdere mailing van OVAM zullen worden aangeschreven alsof ze een PCB-houdend toestel hebben. Zij moeten dan zelf het eventuele tegenbewijs leveren. Indien de bedrijven onvolledig of niet antwoorden, wordt er automatisch proces-verbaal opgesteld.

info: Ann Bats, woordvoerder van minister Dua
tel. (02) 553 27 81
e-mail: persdienst.dua@vlaanderen.be