16/11/2020

LIFE-programma: meer dan €280 miljoen aan EU-financiering voor milieu-, natuur- en klimaatactieprojecten

earth-in-hand-large
Terug naar artikeloverzicht

De Europese Commissie heeft een investeringspakket van meer dan €280 miljoen uit de EU-begroting goedgekeurd voor ruim 120 nieuwe projecten in het kader van het LIFE-programma. Deze EU-financiering zal investeringen van in totaal bijna €590 miljoen genereren om de ambitieuze doelstellingen van deze projecten op het gebied van milieu, natuur en klimaatactie te helpen verwezenlijken. Dit bedrag komt neer op een stijging van 37 % ten opzichte van vorig jaar.

De projecten zullen bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese Green Deal door onder meer de EU-biodiversiteitsstrategie en het actieplan voor de circulaire economie te ondersteunen, bij te dragen aan het groene herstel van de COVID-19-pandemie en Europa te helpen tegen 2050 een klimaatneutraal continent te worden. Bij veel van de nieuwe projecten gaat het om grensoverschrijdende projecten waarbij meerdere lidstaten betrokken zijn.

Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter voor de Europese Green Deal: “De Europese Green Deal is onze routekaart naar een groen, inclusief en veerkrachtig Europa. LIFE-projecten belichamen deze waarden, aangezien zij de lidstaten bijeenbrengen in het streven naar de bescherming van ons milieu, het herstel van de natuur en de ondersteuning van de biodiversiteit. Ik kijk uit naar de resultaten van deze nieuwe projecten.”

Virginijus Sinkevičius, commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij: “LIFE-projecten kunnen daadwerkelijk een tastbaar verschil in de praktijk maken. Zij bieden oplossingen voor enkele van de grootste uitdagingen van onze tijd, zoals klimaatverandering, natuurverlies en niet-duurzaam gebruik van hulpbronnen. Als zij snel en op grote schaal in de hele EU worden overgenomen, kunnen zij de EU helpen bij de verwezenlijking van haar ambitieuze doelstellingen van de Green Deal en bijdragen tot het opbouwen van een groener en veerkrachtiger Europa voor ons allen, maar ook voor de komende generaties.”

Er wordt ongeveer €220 miljoen toegekend aan een breed scala aan projecten op het gebied van milieu en hulpbronnenefficiëntie, natuur en biodiversiteit, en milieugovernance en informatie, en meer dan €60 miljoen voor de ondersteuning van projecten voor mitigatie van de klimaatveranderingaanpassing aan de klimaatverandering en klimaatgovernance en informatie.

Dit omvat belangrijke investeringen voor de bescherming en versterking van de biodiversiteit in Europa. Projecten zoals het herstel van veengebieden – unieke ecosystemen die veel sterk aangepaste, zeldzame en bedreigde soorten herbergen – zullen bijdragen tot de uitvoering van de EU-biodiversiteitsstrategie. Veengebieden vormen ook een belangrijke koolstofput en kunnen een impuls geven aan het streven van Europa naar klimaatneutraliteit tegen 2050.

De LIFE-projecten ondersteunen ook het terugdringen van het energieverbruik in nieuwe gebouwen, in overeenstemming met de renovatiegolfstrategie van de EU waarvoor onlangs het startschot is gegeven. Er zal financiering worden uitgetrokken voor de ontwikkeling van universele en betaalbare koolstofarme oplossingen die het energieverbruik in alle nieuwe gebouwen met tot wel 40 % kunnen verminderen.

Ook zal er financiering worden aangewend voor projecten ter voorkoming van voedselverspilling en verbetering van het afvalbeheer overeenkomstig het nieuwe EU-actieplan voor de circulaire economie.

Tevens worden er financiële middelen gereserveerd voor tal van projecten die energie-intensieve sectoren zullen helpen de uitstoot van broeikasgassen te verminderen overeenkomstig het ambitieuze klimaatdoelstellingsplan van de Commissie en onze doelstelling inzake klimaatneutraliteit.

De cijfers in het kort

  • Voor de 47 LIFE-projecten voor milieu en hulpbronnenefficiëntie zal €208 miljoen worden uitgetrokken, waarvan €76 miljoen afkomstig van de EU. Deze projecten hebben betrekking op acties op vijf gebieden: lucht, milieu en gezondheid, hulpbronnenefficiëntie en circulaire economie, afval, en water.
  • 8 LIFE-projecten voor milieugovernance en informatie ter waarde van bijna €17 miljoen, met een EU-bijdrage van iets meer dan €9 miljoen, zullen het grote publiek bewuster maken van milieukwesties en overheden helpen om de naleving van de EU-milieuwetgeving te bevorderen, te monitoren en te handhaven.
  • Voor 16 LIFE-projecten voor mitigatie van de klimaatverandering wordt voorzien in een begroting van in totaal ongeveer €86 miljoen, waarvan iets minder dan €32 miljoen afkomstig is van de EU.
  • Voor 15 LIFE-projecten voor aanpassing aan de klimaatverandering zal €50 miljoen worden uitgetrokken, waarvan €26 miljoen uit EU-fondsen.
  • 3 LIFE-projecten voor klimaatgovernance en informatie zullen zorgen voor een betere governance en de bewustwording omtrent de klimaatverandering vergroten, met behulp van een totale begroting van €7 miljoen, waarvan de EU iets minder dan €4 miljoen bijdraagt.

Projectbeschrijvingen en meer details zijn te vinden in de bijlage bij dit persbericht.

Achtergrond

De projecten zijn geselecteerd uit de meer dan 1 250 aanvragen die zijn ingediend in het kader van de oproep van 2019 tot het indienen van voorstellen voor LIFE, die in april 2019 is gepubliceerd. Het LIFE-programma is het financieringsinstrument van de EU voor het milieu en klimaatactie. Het programma loopt al sinds 1992 en heeft zowel binnen als buiten de EU al meer dan 5 500 projecten medegefinancierd. Op elk willekeurig moment lopen er ongeveer 1 100 projecten. De begroting voor de periode 2014-2020 is vastgesteld op €3,4 miljard (in lopende prijzen). Voor de volgende langetermijnbegroting van de EU voor de periode 2021-2027, stelt de Commissie voor om de financiering voor LIFE met bijna 60 % te verhogen.

 

 

Bron: © Europese Unie, 1995-2020