17/02/2021

LIFE-programma: EU investeert 121 miljoen euro in milieu-, natuur- en klimaatactieprojecten

P046067-85210
Terug naar artikeloverzicht

De Europese Commissie heeft vandaag een investering van 121 miljoen euro aangekondigd voor nieuwe geïntegreerde projecten in het kader van het LIFE-programma voor milieu en klimaatactie. Deze financiële middelen – die 20 % meer bedragen dan vorig jaar – zullen het groene herstel bevorderen en ertoe bijdragen dat België, Duitsland, Ierland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Letland, Nederland, Polen, Portugal en Slowakije hun groene streefcijfers halen. Verwacht wordt dat de geïntegreerde projecten aanzienlijke extra financiële middelen zullen mobiliseren, waardoor de lidstaten van andere EU-financiering kunnen gebruikmaken (bijvoorbeeld structurele, regionale, landbouw- en onderzoeksfondsen), evenals van nationale financiering en investeringen door de privésector.

Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie:

Om de Europese Green Deal te verwezenlijken moeten we de ongekende middelen die uit hoofde van onze langetermijnbegroting en het herstelfonds voor de groene transitie in Europa beschikbaar zijn, beginnen te mobiliseren. Deze geïntegreerde LIFE-projecten ondersteunen concrete maatregelen om het milieu te beschermen, de natuur te herstellen en de biodiversiteit te bevorderen. Met deze investering helpen we landen en regio's om de klimaat- en biodiversiteitscrises aan te pakken en een rechtvaardige en duurzame toekomst op te bouwen.

Virginijus Sinkevičius, commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij, voegde hieraan toe:

Ik ben erg blij dat dankzij deze nieuwe investering de economie in deze 11 landen zal vergroenen, de natuur en de biodiversiteit zich zullen herstellen en de veerkracht ten aanzien van het veranderende klimaat zal toenemen. Geïntegreerde LIFE-projecten stellen de lidstaten in staat een echt verschil ten gunste van het milieu en de burgers te maken dankzij langetermijnstrategieën met veel meer geld en mogelijkheden dan bij traditionele LIFE-projecten.

Dankzij nieuwe en verhoogde LIFE-financiering zullen 12 grootschalige milieu- en klimaatprojecten in 11 lidstaten worden ondersteund.

Geïntegreerde projecten verbeteren de levenskwaliteit van de burgers door de lidstaten te helpen de EU-wetgeving op zes gebieden na te leven: natuur, water, lucht, afval, mitigatie van de klimaatverandering en aanpassing aan de klimaatverandering. Ze ondersteunen de plannen die nodig zijn om de milieu- en klimaatwetgeving gecoördineerd en op grote territoriale schaal uit te voeren. De vandaag aangekondigde LIFE-investering zal aanzienlijke extra financiële middelen mobiliseren uit andere EU-bronnen (onder meer de landbouw-, regionale en structuurfondsen en Horizon 2020), evenals van nationale en regionale actoren en particuliere investeerders.

De projecten in het kort

Natuurbehoud: Mede dankzij vijf natuurprojecten in Letland, Slowakije, Italië, Nederland en Duitsland zullen de natuurlijke ecosystemen – overeenkomstig de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 – worden hersteld door het beheer van het Natura 2000-netwerk te verbeteren en de beschermde gebieden van het netwerk beter met elkaar te verbinden. De projecten zullen aan tal van habitats en soorten ten goede komen (onder meer bossen, rivieren, landbouwgronden, graslanden, veengebieden, in het water levende soorten en vogels).

Water: Ter ondersteuning van de EU-kaderrichtlijn water zullen bijl een project in Frankrijk maatregelen worden genomen om de waterkwaliteit in de regio Pays de la Loire te verbeteren. Een ander project zal bijdragen tot de sanering van het stroomgebied van de Pilica in Polen met behulp van proefprojecten op het gebied van blauwe en groene infrastructuur en andere initiatieven.

Afvalbeheer: Ter ondersteuning van het EU-actieplan voor de circulaire economie zal in het kader van een Belgisch project minder kunststofafval worden geproduceerd dankzij meer duurzaamheid: van een langere levensduur van producten tot preventie, hergebruik en recyclage van afval.

Mitigatie van de klimaatverandering: Mede dankzij het geïntegreerde project zal Hongarije minder afhankelijk zijn van bruinkool. Met behulp van LIFE-financiering zullen de autoriteiten de elektrische centrale van Mátra geleidelijk koolstofvrij kunnen maken door de energieproductie met bruinkool te vervangen door koolstofarme technologieën. Mede dankzij LIFE zal de Poolse regio Małopolska het regionaal actieplan voor klimaat en energie kunnen uitvoeren met het oog op een rechtvaardige transitie. Dankzij een geïntegreerd project in Ierland zal ongeveer 10 000 hectare veengebied – een gebied ongeveer zo groot als Dublin – worden hersteld zodat veel koolstof kan worden gebonden.

Aanpassing aan de klimaatverandering: Mede dankzij LIFE-financiering zullen de Azoren (Portugal) zich beter tegen de klimaatverandering kunnen wapenen. Het projectteam zal het regionale programma voor aanpassing aan de klimaatverandering op de negen eilanden helpen uitvoeren.

Beschrijvingen van de projecten zijn te vinden in de bijlage bij dit persbericht.

Achtergrondinformatie

Het LIFE-programma is het financieringsinstrument van de EU voor milieu en klimaatactie. Het programma loopt sinds 1992 en heeft meer dan 5 500 projecten in de EU en elders medegefinancierd. Op elk willekeurig moment lopen er ongeveer 1 100 projecten. De begroting voor de periode 2014-2020 is vastgesteld op 3,4 miljard euro (in lopende prijzen). Het politiek akkoord over de langetermijnbegroting van de EU voor 2021-2027 voorziet in 5,4 miljard euro (in lopende prijzen) voor het LIFE-programma, een stijging van bijna 60 %.

Geïntegreerde LIFE-projecten zijn in het leven geroepen om de autoriteiten in de EU-lidstaten in staat te stellen de milieu- en klimaatwetgeving zo volledig mogelijk uit te voeren. Geïntegreerde projecten verschaffen financiële middelen voor plannen, programma's en strategieën die op regionaal, multiregionaal of nationaal niveau zijn ontwikkeld. Ze helpen de lidstaten belangrijke EU-wetgeving op zes gebieden na te leven: natuur, water, lucht, afval, mitigatie van de klimaatverandering en aanpassing aan de klimaatverandering.

Uniek aan geïntegreerde projecten is dat ze de lidstaten de mogelijkheid bieden van andere EU-financiering gebruik te maken (bijvoorbeeld structurele, regionale, landbouw- en onderzoeksfondsen), evenals van nationale financiering en investeringen door de privésector.

Meer informatie

Bijlage – projectbeschrijvingen

LIFE-programma

Geïntegreerde LIFE-projecten
Europese Green Deal

Foto's en video's over biodiversiteit

 

 

Bron:  © Europese Unie, 1995-2021