Lidstaten krijgen ruim 222 miljoen EUR te investeren in milieu, natuur en klimaatactie

Gepubliceerd op 29/09/2017

De Europese Commissie heeft een investeringspakket van 222 miljoen EUR uit de EU-begroting goedgekeurd om Europa bij te staan in de overgang naar een duurzamere en koolstofarmere toekomst met behulp van het LIFE-programma voor het milieu en klimaatactie.

De EU-financiering zal extra investeringen stimuleren, waarbij in totaal 379 miljoen EUR naar 139 nieuwe projecten in twintig lidstaten gaat.

Karmenu Vella, EU-commissaris voor Milieu, Maritieme Zaken en Visserij, zei er het volgende over: "Na 25 jaar blijft het LIFE-programma investeren in innovatieve projecten met een hoge toegevoegde waarde voor mensen, bedrijven en de natuur. Ik ben heel blij om te zien hoe het programma marktgerichte technologieën omvormt tot nieuwe, groene bedrijven."

Commissaris voor Klimaatactie en Energie Miguel Arias Cañete voegde daaraan het volgende toe: "De historische Overeenkomst van Parijs over klimaatverandering gaf een extra elan aan de toch al groeiende klimaatvriendelijke investeringen. Met deze projecten gebruiken we de beperkte openbare financiering als een soort katalysator: wij maken particuliere financiering vrij voor milieubescherming, de bestrijding van klimaatverandering en schonere energie voor onze burgers. Dit soort investeringen is van cruciaal belang als we onze ambities willen waarmaken."

Financiering van een circulaire en koolstofarme toekomst

181,9 miljoen EUR is bestemd voor projecten op het gebied van milieu en efficiënt hulpbronnengebruik, natuur en biodiversiteit, en milieugovernance en -informatie.

In overeenstemming met het pakket voor de circulaire economie van de Europese Commissie zullen de projecten de lidstaten bijstaan in hun overgang naar een meer circulaire economie. Voorbeelden van projecten zijn: het testen van een Italiaans prototype dat benzineauto's kosteneffectief kan omzetten in hybride voertuigen, het ontwikkelen van producten van biologische origine uit rioolslib in Nederland, en de toepassing van een nieuwe biologische behandeling voor het verwijderen van pesticiden en nitraten uit het water in het zuiden van Spanje. Andere projecten leveren een bijdrage aan de uitvoering het actieplan voor de natuur, met name het beheer van Natura 2000-gebieden. Ook de bescherming van soorten is een aandachtspunt, zoals in het Sloveens grensoverschrijdend project om een zeer bedreigde soort lynx in de Alpen voor uitsterven te behoeden.

Op het gebied van klimaatactie investeert de EU 40,2 miljoen EUR in projecten op het gebied van aanpassing aan en mitigatie van klimaatverandering, klimaatgovernance en informatie. De geselecteerde projecten ondersteunen de EU-doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met minstens 40 % terug te brengen in vergelijking met de niveaus van 1990. Met behulp van LIFE-financiering zal tevens het aanpassingsvermogen van een van de drukst bevaren waterwegen van Europa, het Schelde-estuarium in België, worden verbeterd en zullen instrumenten worden ontwikkeld om stofstormen in de woestijn te voorspellen en om het warmte-eilandeffect in steden tegen te gaan.

  • Voor de 59 LIFE-projecten voor milieu & efficiënt hulpbronnengebruik zal 134,6 miljoen EUR worden uitgetrokken, waarvan 73,0 miljoen EUR afkomstig van de EU. Deze projecten hebben betrekking op acties op vijf thematische gebieden: lucht, milieu en gezondheid, efficiënt hulpbronnengebruik, afval, en water. Voor de 15 projecten op het gebied van hulpbronnenefficiëntie alleen al zal 37,9 miljoen EUR worden uitgetrokken om Europa bij te staan in de overgang naar een meer circulaire economie.
  • De 39 LIFE-projecten voor natuur & biodiversiteit ondersteunen de uitvoering van het actieplan voor de natuur, de vogel- en de habitatrichtlijn en de biodiversiteitsstrategie van de EU voor 2020. Hiervoor is in totaal 135,5 miljoen EUR beschikbaar, waarvan de EU 90,9 miljoen EUR zal bijdragen.
  • De 14 LIFE-projecten voor milieugovernance en informatie zullen bijdragen tot een grotere bewustwording op het gebied van milieukwesties. Hiervoor is in totaal 30,2 miljoen EUR beschikbaar, waarvan de EU 18 miljoen EUR zal bijdragen.
  • Voor de 12 LIFE-projecten voor aanpassing aan klimaatverandering zal 42,6 miljoen EUR worden uitgetrokken, waarvan 20,6 miljoen EUR afkomstig van de EU. Deze subsidies worden toegekend aan projecten op zes thematische gebieden: een op het ecosysteem gebaseerde aanpassing, gezondheid en welzijn, aanpassing in bergachtige gebieden en op eilanden met nadruk op de landbouw, stedelijke aanpassing/planning, kwetsbaarheidsanalyses/ aanpassingsstrategieën, en water (met inbegrip van overstromingsbeheer, kustgebieden en woestijnvorming).
  • Voor de 9 LIFE-projecten voor mitigatie van klimaatverandering zal 25,7 miljoen EUR worden uitgetrokken, waarvan 13,6 miljoen EUR afkomstig van de EU. Deze subsidies worden toegekend aan projecten voor de verspreiding van beste praktijken alsmede proef- en demonstratieprojecten op drie belangrijke gebieden: industrie, boekhouding en verslaglegging met betrekking tot broeikasgassen, en landgebruik/bosbouw/landbouw.
  • De 6 LIFE-projecten voor klimaatgovernance en informatie zullen het beleid en bestuur verbeteren en bijdragen tot een grotere bewustwording op het gebied van klimaatverandering. Hiervoor is in totaal 10,4 miljoen EUR beschikbaar, waarvan de EU 6 miljoen EUR zal bijdragen.

Projectbeschrijvingen en meer details zijn te vinden in de bijlage bij dit persbericht.

Achtergrond

Het LIFE-programma is het financieringsinstrument van de EU voor het milieu en klimaatactie. Het programma loopt al sinds 1992 en heeft zowel binnen als buiten de EU meer dan 4 500 projecten medegefinancierd voor een totaalbedrag van ruim 9 miljard EUR, waarvan ruim 4 miljard EUR bestemd was voor de bescherming van het milieu en het klimaat. Op elk willekeurig moment lopen er

ongeveer 1 100 projecten. De begroting voor het LIFE-programma voor de periode 2014-2020 is vastgesteld op 3,4 miljard EUR (in lopende prijzen), en er zijn subprogramma's voor het milieu en voor klimaatactie.

Voor informatie over LIFE zie:

 

Bron: © Europese Unie, 2017