Lastenverdeling in het kader van het Protocol van Kyoto

Gepubliceerd op 21/11/2003

De Vlaamse regering bepaalt haar standpunt over de mogelijke scenario's voor de Lastenverdeling van de Belgische reductiedoelstellingen in het kader van het Protocol van Kyoto. Belgi heeft zich verbonden om de broeikasgasemissies in 2008-2012 met 7,5% te verminderen. De lastenverdeling om deze reductiedoelstelling te bereiken wordt verdeeld tussen de verschillende gewesten en de federale overheid. Dit standpunt wordt overgemaakt aan de Nationale Klimaatscommissie.

Bron: persdienst Vlaamse regering.