04/12/2023

Landinrichtingsproject Zuidwestelijke Vlaamse Ardennen zet bestemmingen van het GRUP Rond Ronse om in realiteit op het terrein

landinrichting
Terug naar artikeloverzicht

De Vlaamse Regering heeft het landinrichtingsproject ‘Zuidwestelijke Vlaamse Ardennen – fase 1 ‘ goedgekeurd. Via dit project kunnen de bestemmingen, zoals ze zijn vastgelegd in het GRUP Rond Ronse, op het terrein gerealiseerd worden. De coördinatie van het project ligt bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). De Vlaamse overheid voorziet 9,9 miljoen euro subsidies via het instrument landinrichting naast de investerings- en reguliere budgetten van de andere Vlaamse overheden en diverse lokale besturen. Concrete inrichtingsplannen moeten de afgebakende bos- en landbouwgebieden optimaal inrichten met extra aandacht voor ​ maatregelen m.b.t. erosiebestrijding, klimaatbewust waterbeheer, erfgoedbehoud en landschapsontwikkeling.

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Rond Ronse (GRUP) definitief vastgesteld

Rond Ronse is een project dat liep via een geïntegreerd planningsproces: zoekend naar een oplossing voor het doorgaand verkeer in Ronse, maar daarnaast ook de Europese natuurdoelen realiseren, een erfgoedlandschap instellen en een toekomstperspectief bieden aan de landbouw. Al deze functies hebben nu via het GRUP een bestemming gekregen in het steeds schaarser wordende open ruimte. ​

Brede waaier aan partners en overleg en samenwerking

Door de definitieve vaststelling van het GRUP op 23 november jongstleden worden de locaties van de N60 en de zuidelijke omleidingsweg, bossen en landbouwgebied vastgelegd. ​
​De volgende stap bestaat uit de realisatie ervan op het terrein. De Werkvennootschap neemt de (her)aanleg van de weg voor haar rekening. De VLM coördineert de inrichting van de open ruimte via het Landinrichtingsproject. Zij doet dit niet alleen, maar in nauw overleg en samenwerking met verschillende administraties en overheden, die financieel of naar uitvoering toe een rol opnemen: het Agentschap voor Natuur en Bos, het departement Landbouw en Visserij, het departement Omgeving, het Agentschap Onroerend Erfgoed, het Agentschap Wegen en Verkeer, de provincie Oost-Vlaanderen, de gemeenten Maarkedal en Kluisbergen en de steden Oudenaarde en Ronse. Daarnaast zal overleg met de natuur- en landbouwverenigingen en de belanghebbenden een constante blijven in dit proces.

Landinrichtingsproject Zuidwestelijke Vlaamse Ardennen – fase 1

Het landinrichtingsproject ligt in het zuidwesten van de Vlaamse Ardennen en vormt een aaneengesloten geheel met een oppervlakte van ca. 9.700 ha op het grondgebied van de gemeenten Kluisbergen en Maarkedal en de steden Ronse en Oudenaarde.

De doelstellingen van dit landinrichtingsproject ‘Zuidwestelijke Vlaamse Ardennen – fase 1’ omvatten o.a.:

  • 374 ha bosuitbreiding binnen de boscomplexen Koppenberg tot Kluisbos en het Muziekbos;
  • een flankerend landbouwbeleid uitvoeren waar mogelijk om zo de impact van de bosuitbreiding, de aanleg van weginfrastructuur of andere maatregelen op de landbouw te verminderen;
  • erosiebeperkende maatregelen uitvoeren op locaties waar het sediment van de akkers na een hevige regenbui afstroomt naar infrastructuur, waterlopen, kwetsbare natuur en/of aanpalende percelen van andere landbouwers
  • het water lokaal ophouden en op die manier inspelen op het veranderend klimaat (klimaatrobuust waterbeheer);
  • ontharden waar mogelijk zodat meer water in de grond kan dringen
  • Inzetten op beekherstel en landschapsontwikkeling met aandacht voor het herstel van leefgebieden voor waardevolle soorten akkervogels, vleermuizen en vissen.
  • het landschapsbeeld van de Vlaamse Ardennen met het typisch erfgoed en de afwisseling van open kouters, beekvalleien en de afbakenende hagen of bomenrijen versterken.
  • recreatieve routes en onthaalpunten gericht op natuur- en landschapsbeleving verbeteren zonder extra te verharden.
Sfeerbeelden_Vlaamse_Ardennen 

Wat volgt?

Het is nu aan de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) om samen met de projectpartners de verschillende ambities van de open ruimte van het vastgesteld GRUP te vertalen in landinrichtingsplannen. Het eerste landinrichtingsplan wordt in 2027/28 verwacht.

Het is echter niet wachten tot 2028 voor de eerste veranderingen en realisaties zichtbaar zullen zijn op het terrein. Samen met het ANB zet de VLM al in op het uitbreiden van de bestaande bossen binnen de bestemmingen van het RUP. Hiertoe worden op vrijwillige basis gronden verworven om te bebossen of om als ruilgrond te dienen voor getroffen beroepslandbouwers. Zo wordt de komende winter al 2,5 ha nieuw bos aangeplant als verbinding tussen het Watermolenbos en het Feelbos.

Meer info over het landinrichtingsproject: www.vlm.be/landinrichtingVlaamseArdennen

 

 

Bron: Vlaamse Landmaatschappij, Vlaamse overheid