04/10/2016

Klimaatakkoord van Parijs: "We werken aan een snelle inwerkingtreding"

Terug naar artikeloverzicht

Het EP heeft vandaag ingestemd met de ratificatie van het klimaatakkoord in aanwezigheid van VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon en COP21-Voorzitter, Ségolène Royal. De EU-ministers hadden afgelopen vrijdag al goedkeuring gegeven. EU-ratificatie zal zorgen voor de inwerkingtreding van het eerste universele, juridisch bindende mondiale klimaatakkoord. Afgelopen week spraken wij met de voorzitter van de milieucommissie, Giovanni La Via, over de betrokkenheid van het EP bij het klimaatakkoord.

De overeenkomst van Parijs voorziet in een actieplan op wereldniveau ter bestrijding van klimaatverandering door het beperken van opwarming van de aarde tot ruim onder de 2 °C. De overeenkomst zal in werking treden op de 30e dag na de datum waarop het door 55 landen die goed zijn voor ten minste 55% van de wereldwijde uitstoot, is geratificeerd. Aan de eerste voorwaarde is reeds voldaan; het groene licht van het EP maakt het mogelijk om aan het tweede criterium te voldoen en geeft hiermee het startsein voor de inwerkingtreding van de overeenkomst.

Het volgende interview werd eerder gepubliceerd op 29 september, voor de stemming in de buitengewone Milieuraad op 30 september.

Al tientallen jaren zijn wij trots op onze milieubescherming maar nu moeten wij de VS en China bijhouden. Hoe is dit gebeurd? Wat doet het Parlement?

Het gebeurde omdat we veel tijd hebben verspild. Na de Algemene Vergadering van de VN en de klimaatweek in New York hebben 60 landen, wat neerkomt op 47,7% van de totale uitstoot van broeikasgassen, de overeenkomst van Parijs geratificeerd.

We werken aan een spoedige inwerkingtreding van de overeenkomst. De eerste stap in het Europees Parlement is een stemming door de milieucommissie, gevolgd door een stemming tijdens de plenaire vergadering van 3-6 oktober voor de definitieve bevestiging.

Een tijdige beslissing van de EU voor ratificatie zou een sterk signaal sturen en het leiderschap van de EU en haar lidstaten en hun voortdurende inspanningen om de klimaatverandering op internationaal niveau aan te pakken, markeren. We kunnen deze kans niet laten lopen.


Wat zijn de belangrijkste punten van het akkoord? Wat zullen ze in de praktijk voor mensen en bedrijven in Europa betekenen?

Het is duidelijk dat het belangrijkste doel van de overeenkomst is om de stijging van de temperatuur in deze eeuw ruim onder de twee graden te houden.

Wat betekent dit? Dat we de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk moeten verminderen. Om deze reden doen wij nu veel wetgevend werk op klimaatgebied. We werken aan het delen van inspanningen wat betreft vermindering van de uitstoot in sectoren die geen deel uitmaken van het emissiehandelssysteem. We moeten beslissen hoe we een bijdrage leveren aan dit doel en de inspanningen tussen de verschillende 28 lidstaten verdelen.

We moeten ook werken aan energie-efficiëntie en duurzame energie om de productie van broeikasgassen te verminderen en om de CO2 op te slaan in de bodem of elders, zonder dat onze concurrentiepositie in gevaar brengt.


De volgende klimaatconferentie - COP22 - vindt plaats in Marrakesh op 7-18 november. Wat zal er gebeuren? Zal dit een nog moeilijkere uitdaging worden?

In Marrakesh zullen we beginnen met de uitvoering van het beleid na Parijs. We zijn van plan om aanzienlijke vooruitgang te boeken op belangrijke onderdelen van de overeenkomst, met inbegrip van meer transparantie, informatie over de inventarisatie op mondiaal niveau, verdere begeleiding bij nationaal vastgestelde bijdragen en een mechanisme om de uitvoering te vergemakkelijken en naleving te bevorderen.

De Europese Unie heeft haar huiswerk gedaan: we hebben nieuwe voorstellen gepubliceerd en een aantal ideeën ingevoerd. De eerste stappen in die richting zijn initiatieven zoals verdeling van de inspanningen, de hervorming van afvalverwerking, het pakket voor de circulaire economie, het emissiehandelssysteem en LULUCF, een voorstel over veranderingen in landgebruik en bosbouw.

We hebben nu wereldwijde inspanningen op internationaal niveau nodig.

Giovanni La Via was voorzitter van de delegatie van het Parlement op de COP21 conferentie in Parijs vorig jaar.

Bron: © Europese Unie, [2016] – EP