09/02/2015

Kick-off meeting BREF Waste Incineration

afvalverbranding
Terug naar artikeloverzicht

De kick-off meeting (KoM) in het kader van de herziening van deze BREF ging van 19-22/01/15 door in Sevilla.

 

Tijdens deze KoM werden discussies gevoerd m.b.t. de initiële posities van de leden van de technische werkgroep (TWG). Philip Marynissen (VITO) en Jan-Willem Barbier (LNE-AMV) namen als vertegenwoordigers van de lidstaat België deel aan deze vergadering. De vergadering resulteerde in het bereiken van overeenstemming m.b.t. een groot deel van de punten waarop de herziening van de BREF WI zich zal richten. Er werd tijdens deze KoM echter geen consensus bereikt m.b.t. sommige key environmental issues en de beslissing om bepaalde parameters al dan niet in het proces van datacollectie mee te nemen. In het bijzonder werd tijdens de KoM geen breed gedragen akkoord gevonden m.b.t. de aanpak voor de selectie van de "key pollutants for emissions to air", en de bijhorende incorporering ervan in het proces van de datacollectie. Verdere discussies omtrent deze aanpak zullen o.a. op het art.13-forum aan bod komen.
Er werd op de KoM voorts beslist om drie subwerkgroepen op te richten die zich respectievelijk zullen toespitsen op de thema's "datacollectie en ontwikkeling van de vragenlijst", "energie", en "residus".

Op korte termijn zal een vergadering plaatsvinden met de leden van het begeleidingscomité (milieuadministraties en sector) om de resultaten van de startvergadering terug te koppelen, Vlaamse GPBV-bedrijven te selecteren die binnen de scope van deze BREF-herziening in aanmerking komen voor de dataverzameling, en afspraken te maken over de volgende stappen in de actieve deelname van België in het herzieningsproces van deze BREF.