22/09/2020

Kankerbestrijding: betere bescherming van werknemers tegen kankerverwekkende chemische stoffen

werkvloer
Terug naar artikeloverzicht

Elk jaar doen zich in de EU ongeveer 120 000 werkgerelateerde kankergevallen voor als gevolg van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op het werk, met per jaar ongeveer 80 000 sterfgevallen tot gevolg. Om werknemers beter te beschermen tegen kanker, heeft de Commissie vandaag voorgesteld verder paal en perk te stellen aan hun blootstelling aan kankerverwekkende chemische stoffen. Bij deze vierde herziening van de richtlijn inzake carcinogene en mutagene agentia worden nieuwe of herziene grenswaarden vastgesteld voor drie belangrijke stoffen: acrylonitril, nikkelverbindingen en benzeen. Dankzij de nieuwe regels zullen naar schatting ruim 1,1 miljoen werknemers in uiteenlopende sectoren beter beschermd zijn. Het voorstel van vandaag is het eerste initiatief waarmee de Commissie haar voornemen om kanker te bestrijden waarmaakt in het kader van het komende ‘Europees plan om kanker te verslaan'.

Nicolas Schmit, commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Rechten, licht toe: “Een werkplek moet een veilige plek zijn, maar kanker veroorzaakt de helft van alle werkgerelateerde sterfgevallen. De vandaag voorgestelde actualisering van de richtlijn inzake carcinogene en mutagene agentia is de eerste stap in ons ambitieuze plan om kanker te verslaan. Hiermee laten we zien dat we vastbesloten zijn actie te ondernemen en dat we de gezondheid van werknemers uiterst serieus nemen. In de context van de grote gezondheidscrisis als gevolg van COVID-19 zullen we dubbel zo hard werken om ervoor te zorgen dat werknemers in Europa beschermd zijn . We kijken hoe we het toekomstige strategische kader voor gezondheid en veiligheid op het werk kunnen gebruiken om dit te bereiken.

Stella Kyriakides, commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, voegt eraan toe: “Vermindering van het lijden dat kanker veroorzaakt is een prioriteit voor ons, en preventie is hierbij van cruciaal belang. Dit is een belangrijke stap om onze werknemers te beschermen tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkplek, en de eerste stap in het komende Europees plan om kanker te verslaan. Met dit plan streven we ernaar de belangrijkste risicofactoren van kanker voor iedereen aan te pakken, maar ook patiënten bij elke stap in hun traject te begeleiden en het leven van de mensen die door deze ziekte worden getroffen helpen beter te maken.”

Drie nieuwe of herziene grenswaarden

De richtlijn inzake carcinogene en mutagene agentia wordt regelmatig bijgewerkt om te voldoen aan de actuele stand van de wetenschap en de techniek. Drie eerdere actualiseringen hadden betrekking op de blootstelling van werknemers aan 26 chemische stoffen. Het voorstel van vandaag voegt nieuwe of herziene grenswaarden voor de beroepsmatige blootstelling toe voor de volgende stoffen:

  • Acrylonitril (nieuwe grenswaarde);
  • Nikkelverbindingen (nieuwe grenswaarde);
  • Benzeen (grenswaarde naar beneden bijgesteld).

Voordelen voor werknemers en bedrijven

Dat de invoering van nieuwe of herziene grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan acrylonitril, nikkelverbindingen en benzeen voordelen heeft voor werknemers is duidelijk. Werkgerelateerde gevallen van kanker en andere ernstige ziekten zullen worden voorkomen, waardoor de gezondheid en de levenskwaliteit worden verbeterd.

Ook bedrijven zullen baat hebben bij het voorstel, doordat de kosten als gevolg van werkgerelateerde gezondheidsproblemen en kanker, zoals ziekteverzuim en verzekeringsuitkeringen, worden verlaagd.

Ontwikkeling van het voorstel en volgende stappen

Dit initiatief is ontwikkeld in nauwe samenwerking met wetenschappers en met vertegenwoordigers van de werknemers, de werkgevers en de EU-lidstaten. Ook de sociale partners (de vakbonden en de werkgeversorganisaties) zijn – in twee fasen – geraadpleegd.

Het voorstel van de Commissie zal nu worden besproken door het Europees Parlement en de Raad.

Achtergrond

De Commissie heeft beloofd de strijd tegen kanker op te voeren en zal vóór eind 2020 het Europees plan om kanker te verslaan presenteren. Het plan zal de lidstaten helpen de preventie, opsporing, behandeling en beheersing van kanker in de EU te verbeteren en de ongelijkheden op gezondheidsgebied tussen en binnen de lidstaten te verminderen.

In haar mededeling “Een sterk sociaal Europa voor rechtvaardige transities” heeft de Commissie toegezegd de strategie voor gezondheid en veiligheid op het werk te herzien om onder meer de blootstelling aan gevaarlijke stoffen aan te pakken, teneinde de hoge Europese normen voor gezondheid en veiligheid op het werk te handhaven. Dit strookt met de Europese pijler van sociale rechten, die door het Europees Parlement, de Raad en de Commissie gezamenlijk is afgekondigd op de sociale top voor eerlijke banen en groei van 17 november 2017 en waarin het recht van werknemers op een gezonde, veilige en goed aangepaste werkomgeving is vastgelegd, waaronder bescherming tegen carcinogene agentia.

Werknemers nog beter beschermen tegen werkgerelateerde kanker is des te belangrijker omdat kanker volgens EU-OSHA de belangrijkste oorzaak is van werkgerelateerde sterfgevallen in de EU: momenteel wordt 52 % van de jaarlijkse werkgerelateerde sterfgevallen toegeschreven aan werkgerelateerde kanker, vergeleken met 24 % aan hart- en vaatziekten, 22 % aan andere ziekten en 2 % aan verwondingen.

Dit initiatief van de Commissie is de vierde herziening van de richtlijn inzake carcinogene en mutagene agentia. De afgelopen jaren heeft de Commissie drie initiatieven voorgesteld om deze wetgeving te wijzigen. Deze drie initiatieven zijn in december 2017januari 2019 en juni 2019, door het Europees Parlement en de Raad goedgekeurd en hadden betrekking op 26 stoffen.

Meer informatie

Voorstel van de Commissie voor de vierde herziening van de richtlijn inzake carcinogene en mutagene agentia

Q&A MEMO: Kankerbestrijding: Commissie stelt betere bescherming van werknemers voor

 

 

Bron: © Europese Unie, 1995-2020