18/12/2017

Inventaris hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling

Back to article overview

EnergyVille/VITO maakt elk jaar een energiebalans op in opdracht van het Vlaamse Gewest, met een inventaris van hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling (WKK). De energiebalans geeft een algemeen overzicht van het energiegebruik en de productie in Vlaanderen per energiedrager voor de belangrijkste sectoren. De publicatie van het rapport van de energiebalans tot en met gegevensjaar 2016 wordt binnenkort verwacht. In de inventaris hernieuwbare energiebronnen wordt ingezoomd op het verbruik van biomassa voor energiedoeleinden en op het eindverbruik van groene stroom, groene warmte en groene transportvormen in Vlaanderen. EnergyVille/VITO stelt bovendien een jaarlijks overzicht op van de installaties voor warmtekrachtkoppeling in Vlaanderen. 

Inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen

Dit rapport geeft de situatie weer zoals ze gekend is in september 2017. De totale bruto groenestroomproductie in 2016 daalde met 3,1% ten opzichte van 2015. De groenewarmteproductie steeg met 7,6%. Het biomassaverbruik voor energiedoeleinden in Vlaanderen nam toe tot 68,5 PJ (+2,0% in 2016 ten opzichte van 2015).
 
De toetsing van de doelstellingen volgens de richtlijn 2009/28/EC leert ons dat Vlaanderen in 2016 een aandeel van 6,4% aan hernieuwbare energiebronnen aanwendt in het totaal bruto eindverbruik. Dit globaal % is samengesteld uit 3 delen 

  • Het aandeel bruto groene stroom in het totaal bruto eindverbruik van elektriciteit bedraagt in 2016 12,3%.
  • Het bruto finaal verbruik van hernieuwbare energie voor verwarming en koeling bedraagt 5,1% van het totaal bruto finaal energieverbruik voor verwarming en koeling. 
  • Het eindverbruik van hernieuwbare bronnen voor vervoer bedraagt 5,9% van het finaal verbruik voor vervoer. 

 
Voor België bedraagt de doelstelling tegen 2020 een aandeel van 13% hernieuwbare energie in het bruto eindverbruik. Sinds 4 december 2015 is deze doelstelling ook verdeeld over de 3 gewesten en de federale overheid. Vlaanderen verbindt zich in dit lastenverdelingsakkoord tot het bereiken van 25 074 GWh (=2,156 Mtoe of 90,267 PJ) finale energie uit hernieuwbare bronnen tegen 2020. In 2016 bereikte Vlaanderen 64,5 PJ aan finale energie uit hernieuwbare bronnen. Dat betekent dat Vlaanderen in 2016 op 71% van deze interne Belgische doelstelling geraakt is. 

Download het rapport hier

Inventaris warmte-krachtkoppeling Vlaanderen 1990-2016

Warmte-krachtkoppeling (WKK) is een manier om tegelijkertijd warmte en elektriciteit op te wekken in één proces, voornamelijk door middel van een turbine of motor. Hierdoor kan brandstof worden bespaard ten opzichte van aparte opwekking van warmte in ketels en elektriciteit in centrales. In Vlaanderen won WKK in het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw aan belangstelling. ​

In het kader van een referentietaak in opdracht van de Vlaamse Regering inventariseert VITO het WKK-vermogen in Vlaanderen. Jaarlijks wordt een inventaris gepubliceerd die een analyse bevat van het WKK-vermogen, de door WKK geproduceerde nuttige energie en de primaire energiebesparing door WKK.

Algemeen kunnen we voor het gegevensjaar 2016 spreken van een relatieve status quo op gebied van warmtekrachtkoppeling in vergelijking met het voorgaande jaar. Het totaal geïnstalleerd vermogen is nagenoeg gelijk gebleven. Toch is de warmte-krachtbesparing licht toegenomen door een iets hogere vollasttijd en een iets hoger rendement van de operationele installaties in 2016.

Download het rapport hier

Een overzicht van alle rapporten van de Energiebalans Vlaanderen is hier te vinden.

 

Bron: ©  2017 EnergyVille