07/10/2022

Inkomsten uit nettarieven 2023 liggen vast

elektriciteit_0
Terug naar artikeloverzicht

De VREG heeft in lijn met zijn tariefmethodologie vastgelegd hoeveel inkomsten de Vlaamse distributienetbeheerders mogen ontvangen uit de nettarieven in 2023. Na vijf jaar op rij een dalende trend, neemt het toegelaten inkomen voor elektriciteit toe met 2% ten opzichte van vorig jaar. Het toegelaten inkomen voor aardgas stijgt met 11%. De belangrijkste reden voor die toename is de inflatie. Die leidt tot hogere kosten voor de aanleg en onderhoud van het net. Inspanningen van de Vlaamse Overheid en Fluvius zorgen ervoor dat de stijging van het toegelaten inkomen voor elektriciteit en aardgas samen beperkt blijft tot 4%. Over enkele weken dienen de distributienetbeheerders hun tariefvoorstellen in bij de VREG voor goedkeuring. Op basis van het vastgelegde toegelaten inkomen verwachten we dat een gezin met een gemiddeld elektriciteits- en aardgasverbruik 37 euro meer nettarieven zal betalen dan in 2022.

VREG legt toegelaten inkomen van de distributienetbeheerders voor 2023 vast

Het toegelaten inkomen is het totaalbedrag dat de distributienetbeheerder maximaal mag ontvangen uit de periodieke nettarieven. Dat zijn de tarieven die u betaalt om elektriciteit of aardgas tot bij u thuis of bij uw onderneming te brengen. Het toegelaten inkomen is een vergoeding voor de kosten die de distributienetbeheerder maakt voor de aanleg en het onderhoud van het distributienet. Het dekt ook de transmissiekosten die de distributienetbeheerder aan Elia betaalt.

De VREG legt jaarlijks het toegelaten inkomen voor het komende jaar vast. Wij hebben nu het toegelaten inkomen vastgelegd voor het jaar 2023. We baseren ons daarbij op de tariefmethodologie 2021-2024. De tariefmethodologie bepaalt hoe de distributienetbeheerders vergoed worden voor hun diensten en stimuleert hen tot een efficiënt en kwalitatief netbeheer.

Evolutie van het toegelaten inkomen voor elektriciteit en aardgas

Na vijf jaar op rij een dalende trend, stijgt het toegelaten inkomen voor de elektriciteitsdistributienetbeheerders in 2023. Het toegelaten inkomen voor elektriciteit is 1,716 miljard euro. Dat is 2% hoger dan vorig jaar.

De stijging is hoofdzakelijk te wijten aan de sterk toegenomen inflatie. Die leidt tot hogere kosten voor de aanleg en onderhoud van het net. Ook de toegenomen transmissiekosten spelen een rol. In het toegelaten inkomen voor 2023 houden we voor de verwachte transmissiekosten nog rekening met de eenheidstarieven voor het jaar 2022. Vooral de tarieven voor openbaredienstverplichtingen (ODV) en toeslagen zijn hoger dan het jaar voordien. Dat komt grotendeels door de gestegen kosten van de Vlaamse openbaredienstverplichting voor Elia om steuncertificaten aan minimumsteun op te kopen.

 

vreg-1

Figuur 1. Evolutie toegelaten inkomen elektriciteit

Zowel de Vlaamse Overheid als Fluvius hebben inspanningen geleverd om de toename van het toegelaten inkomen voor elektriciteit te beperken:

  • De Vlaamse Overheid wil een vergoeding van 148 miljoen euro aan de distributienetbeheerders uitkeren om een deel van de kosten te compenseren die de elektriciteitsdistributienetbeheerders maken voor de opkoop van steuncertificaten aan minimumsteun. De Vlaamse overheid doet zo opnieuw een inspanning om het aandeel van de kosten van Vlaamse heffingen in de nettarieven te verminderen. Verder zal de Vlaamse Overheid in 2023 in belangrijke mate tussenkomen in de kosten die de elektriciteitsdistributienetbeheerders maken in het kader van Mijn VerbouwPremie. 
  • Fluvius geeft onder meer de eerder toegekende voorschotten voor de kosten verbonden aan de uitrol van digitale meters versneld terug. Die bedragen ruim 72 miljoen euro en komen in mindering van het toegelaten inkomen voor 2023.

Ook voor de aardgasdistributienetbeheerders stijgt het toegelaten inkomen in 2023 ten opzichte van 2022. Het toegelaten inkomen voor aardgas is 512 miljoen euro. Dat is 11% hoger dan vorig jaar.

De stijging is ook voor aardgas toe te schrijven aan de sterk toegenomen inflatie. De versnelde teruggave van de voorschotten voor de uitrol van digitale meters door Fluvius heeft ook hier een temperend effect.

vreg-2

Figuur 2: Evolutie toegelaten inkomen aardgas

Let op: de evolutie van het toegelaten inkomen voor 2023 ten opzichte van 2022 is verschillend per distributienetbeheerder. De verschillen in evolutie zijn dit jaar relatief groot.

Wat betekent dat voor een doorsnee gezin?

Nu we het toegelaten inkomen voor het jaar 2023 vastlegden, moeten de distributienetbeheerders tariefvoorstellen opmaken. Die voorstellen dienen ze over enkele weken in bij de VREG voor goedkeuring. Pas na die goedkeuring zijn de nettarieven voor 2023 gekend.

Op basis van het vastgelegde toegelaten inkomen verwachten we dat een gezin met een elektriciteitsverbruik van 3.500 kWh gemiddeld 340 euro (inclusief btw) nettarieven zal betalen in 2023. Dat is 15 euro meer dan in 2022.  Een gezin met een aardgasverbruik van 17.000 kWh zal naar verwachting gemiddeld 228 euro (inclusief btw) betalen of 22 euro meer dan in 2022.

Voor een gezin met een gemiddeld elektriciteits- en aardgasverbruik betekent dat een totale verwachte toename van de nettarieven met 37 euro (7%).

vreg-3

Figuur 3. Evolutie nettarieven gezin (elektriciteitsverbruik = 3.500 kWh en gemiddelde maandpiek = 4,26 kW; aardgasverbruik = 17.000 kWh – incl. btw)

Meer weten?

  • De beslissingen over het toegelaten inkomen voor het jaar 2023 vindt u op onze website.
  • In deze nota leest u meer over het toegelaten inkomen voor 2023, de evolutie van het toegelaten inkomen en de verschillende onderdelen ervan. Op onze website vindt u een afzonderlijk overzicht van het toegelaten inkomen per distributienetbeheerder.
  • In dit filmpje leggen we uit hoe de nettarieven jaarlijks tot stand komen en welke rol de VREG daarin speelt. Op onze website kan u de stand van zaken van dat proces mee opvolgen.

 

 

Bron: © 2022 VREG