14/09/2022

Informatiewandeling over startnota GRUP Beneden-Nete Lier

Nete_Duffel
Terug naar artikeloverzicht

Op woensdag 21 september 2022 om 18u30 organiseert het Vlaams Departement Omgeving een informatiewandeling over de startnota voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Beneden-Nete Lier. Het plan heeft betrekking op de vallei van de Beneden-Nete op het grondgebied van Lier en Duffel. De Vlaamse Regering wil met dit plan de niet ontwikkelde woon- en woonuitbreidingsgebieden in het natuurlijk overstromingsgebied van de Beneden-Nete herbestemmen voor de realisatie van het randstedelijk groengebied ‘Pallieterland’. Daarnaast zal het plan de verdere ontwikkeling van een aantal natte natuurgebieden als onderdeel van het Sigmaplan mogelijk maken. Tot en met 21 oktober 2022 kan iedereen opmerkingen formuleren op de startnota van het GRUP Beneden-Nete Lier.

De Vlaamse Regering keurde op 15 juli 2022 de startnota voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Beneden-Nete Lier’ goed. Een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wijzigt de bestemmingen van percelen en maakt zo bepaalde toekomstige ontwikkelingen mogelijk. Momenteel loopt er een publieke raadpleging over deze startnota.

Met dat plan wil de Vlaamse Regering een aantal belangrijke stappen vooruitzetten in het klimaatbestendig maken van Lier en Duffel. De ontwikkeling van deze natuur- en groengebieden zorgt voor meer biodiversiteit, meer overstromingsveiligheid én meer kwalitatieve en toegankelijke groene ruimte in een sterk verstedelijkte regio.

Groene long voor de stad Lier en nieuwe getijdennatuur

De stad Lier, het regionaal landschap Rivierenland en het Agentschap voor Natuur en Bos bundelen hun krachten voor de realisatie van ‘Pallieterland’ zodat de vallei van de Beneden-Nete een beleefbare groene long voor de stad Lier kan worden. Het Sigmaplan voorziet aansluitend daarop een nieuwe invulling voor de gecontroleerde overstromingsgebieden Anderstadt 1 en 2 en de Polder van Lier waarbij delen van deze gebieden opnieuw onder invloed van de getijdenwerking op de Nete komen en er nieuwe getijdennatuur onder de vorm van slikken en schorren ontstaat. Andere delen van deze overstromingsgebieden krijgen een invulling als ‘wetland’ met vijvers en brede rietkragen. De vijvers rond het Hof van Lachenen en de Anderstadtvijvers zullen ook ingezet worden voor natuurontwikkeling: door wetlands te ontwikkelen, ontstaat er nieuw leefgebied voor onder andere roerdomp.

Doelstellingen van dit GRUP

De doelstellingen van het plan zijn:

  • het vrijwaren van het bouwvrije karakter en de natuurlijke waterbergingscapaciteit in de vallei van de Beneden-Nete;
  • het versterken van de landschappelijke en ecologische waarde van de vallei van de Beneden-Nete en het creëren van ruimte voor natuurontwikkeling in functie van de realisatie van natuur- en waterveiligheidsdoelen van het Geactualiseerd Sigmaplan;
  • het herbestemmen van overstromingsgevoelige woon- en woonuitbreidingsgebieden.

Sigmaplan: meer natte natuur en een gevarieerder landschap

Het Sigmaplan beschermt Vlaanderen tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren bij stormtij door de aanleg van hogere dijken en natuurlijke overstromingsgebieden. Daarnaast zorgt het plan voor de bescherming, uitbreiding en recreatieve ontwikkeling van de unieke riviernatuur. Het initieel plan dateert van 1976 en werd in 2005 geactualiseerd om in te spelen op de klimaatverandering met de bijhorende weersextremen en stijging van de zeespiegel. Het Sigmaplan wordt in verschillende fases uitgevoerd door De Vlaamse Waterweg nv en Natuur en Bos van de Vlaamse overheid.

Door de ingrepen van het Sigmaplan zal de vallei evolueren naar een groot wetland waar je kan wandelen en fietsen. Door het gebied Anderstadt 1 te ontpolderen kunnen vissoorten als de fint en de spiering er hun eitjes weer kwijt. De omvorming van het bestaande overstromingsgebied Polder van Lier zal zorgen voor een nieuw landschap met open water en riet, een nuttig leefgebied voor heel wat vissen en vogels. De ondiepe vijvers omringd door rietkragen en wilgenstruwelen en de Vijvers van Anderstadt vormen unieke natuurgebieden. De natte natuur heeft bovendien een belangrijke veiligheidsfunctie; ze houdt het water in het gebied op zoals een spons.  In natte periodes houden ze het water vast, en bij droogte geven ze het water vertraagd weer af. “Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de manier waarop we ons aanpassen aan het veranderende klimaat. Bovendien houden wetlands een grote hoeveelheid CO2  vast. De opwaardering van de natuur speelt zo ook een belangrijke rol in de strijd tegen klimaatopwarming”, zegt Christophe Vandevoort van het Departement Omgeving.

Deelnemen aan de publieke raadpleging

Iedereen kan tot 21 oktober 2022 schriftelijk suggesties of opmerkingen indienen op de startnota. Dat kan als volgt:

  • Digitaal reageren via https://grups.omgeving.vlaanderen.be/r/benedennete
  • Brief afgeven tegen ontvangstbewijs in de betrokken gemeenten Duffel en Lier
  • Brief sturen naar Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, K. Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel.

Meer info

Op 21 september 2022 kan iedereen die dit wenst, deelnemen aan een informatiewandeling door het plangebied om 18.30 u. De wandeling vertrek aan de ingang van het Holderdepolder-speelbos aan de Ouderijstraat in Lier. Vooraf inschrijven is nodig en kan via https://grups.omgeving.vlaanderen.be/r/benedennete of telefonisch op 02 553 38 00. Tijdens deze wandeling worden het globale plan, de doelstellingen, het geplande onderzoek en de procedure van de publieke raadpleging toegelicht. Tijdens de wandeling kunnen vragen gesteld worden.

De startnota inkijken, kan op https://grups.omgeving.vlaanderen.be/r/benedennete. De startnota ligt ook ter inzage in de gemeentehuizen van de betrokken gemeenten.

Vervolgtraject

Na de publieke raadpleging worden alle reacties gebundeld en verwerkt door de Vlaamse administratie. De volgende stap is de opmaak van de scopingnota. Die nota beschrijft de alternatieven die onderzocht zullen worden en de aanpak van het effectenonderzoek. Nadien kan de opmaak van het voorontwerp GRUP starten. De burger kan opnieuw reageren tijdens het openbaar onderzoek over het ontwerp-GRUP.

 

Bron: Departement Omgeving, Vlaamse Overheid