17/01/2002

Huisvuilstort Houthalen gaat dicht tegen eind 2003

Terug naar artikeloverzicht

Enkele maanden terug heeft de Bestendige Deputatie van de provincie Limburg een vergunning afgeleverd aan de nv Remo voor de verdere exploitatie van een stortterrein van 18 ha en een duur van 20 jaar. De stortplaats is gelegen in Houthalen-Helchteren. Minister Dua heeft in beroep deze beslissing drastisch omgebogen tot 1,8 ha en 2 jaar. Deze beperkte termijn moet het mogelijk maken  een alternatieve afvalinstallatie in Limburg te bouwen.

Hierdoor zal vanaf begin 2004 in Limburg geen huisvuil of daarmee gelijkgesteld bedrijfsafval  meer worden gestort. Dit betekent het einde van een tijdperk dat tientallen
jaren heeft geduurd.

Minister Dua buigt sinds 1999 het afvalbeleid stilaan om in de  richting van een beleid inzake preventie en hergebruik.  Tal van initiatieven zijn opgestart of staan op stapel om vooral de totale hoeveelheid afval te verkleinen die wordt geproduceerd door burgers en bedrijven.  Zo keurde de Vlaamse regering op haar voorstel vorig jaar een besluit goed dat gemeenten financieel gaat ondersteunen bij het opzetten van tal van preventie-initiatieven.  Voor bedrijven werd het MAMBO-programma ontwikkeld dat bedrijven toelaat te bepalen hoe ze kosten kunnen besparen door hun hoeveelheid afval te verminderen.  De kringloopsector werd verder ondersteund waardoor geheel Vlaanderen nu bedekt wordt door kringloopcentra. Ook inzake selectieve inzameling behoudt Vlaanderen zijn koppositie in Europa.

De hoeveelheid afval die niet kan worden voorkomen of gerecycleerd neemt stelselmatig af.  In 2000 daalden we onder de kaap van 200 kg per inwoner en bleef de teller stilstaan op 193 kg.  Voor 2001 geven de eerste cijfers een verdere daling aan en hopen we nabij de 180 kg uit te komen.  Dit afval wordt vooral verbrand in de Vlaamse huisvuilverbrandingsinstallaties die sinds enkele jaren moeten voldoen aan scherpe uitstootnormen.

Het storten van huisvuil komt hierdoor meer en meer in de verdrukking. In 2001 is de hoeveelheid gestort restafval in Vlaanderen alvast gezakt tot onder  de kaap van 1 miljoen ton. Het is de ambitie van de minister om het storten verder af te bouwen.  Hiervoor zijn er echter alternatieven nodig, o.a. in de vorm van voorbehandelingsinstallaties die het te verbranden of te storten restafval verder doen dalen.

Ook voor de provincie Limburg dient er zich een dergelijk alternatief aan. Er zijn aanvragen voor de bouw van een scheidings- en vergistingsinstallatie.  Dergelijke installatie haalt nog heel wat materialen uit het restafval en houdt nog slechts een beperkte fractie afval over die kan worden verbrand.  Uit een studie omtrent de beste beschikbare technieken (BBT) is gebleken dat dergelijke techniek als BBT kan worden beschouwd.

De vergunning voor de uitbreiding van de Remo-stortplaats wordt toegestaan voor een periode tot 31 december 2003. De stortoppervlakte wordt beperkt tot 1,8 hectare, welke moet toelaten gedurende de komende 2 jaar nog 300.000 ton restafval te storten, voornamelijk afkomstig van bedrijven. Dit volume komt overeen met wat een alternatieve voorbehandelingsinstallatie op 2 jaar kan verwerken.

Het is de uitdrukkelijke voorkeur van de minister om het storten van huishoudelijk afval zo vlug mogelijk te stoppen, ook in de provincie Limburg. Om echter te vermijden dat een groot deel van het huidig afval zijn weg zou hebben gevonden naar stortplaatsen in Walloni, wordt gekozen voor een beperkte storttermijn.

Voor het verlies aan belangrijke natuurwaarden in het kader van de Europese Habitat- en Vogelrichtlijnen, werd door de NV Remo een dossier van natuurcompensaties ingediend. Door de inname van een sterk ingeperkte oppervlakte van 1,8 hectare, zal het effect op de bestaande natuurwaarden beperkt zijn. Wel heeft Minister Dua in de bijzondere vergunningsvoorwaarden de gelijktijdigheid van uitvoering van de voorgestelde natuurcompensaties opgelegd. Ook werden bijzondere voorwaarden opgelegd die extra veiligheidsmaatregelen vragen naar de doordringing in het grondwater. Tot slot zal Remo verplicht worden een geuronderzoek uit te voeren.

De minister betreurt dat de bestendige dputatie van de provincie Limburg door het verlenen van een vergunning voor nogmaals 20 jaar aan de NV Remo gekozen heeft voor de onderste trap van de ladder van Lansink: het storten. Dit druist in tegen moderne inzichten inzake het afvalbeleid. Niettemin hoopt zij samen met het provinciebestuur in 2004 de poort van het huisvuilstort van Houthalen-Helchteren definitief te mogen sluiten, en resoluut de kaart te trekken van de alternatieve verwerkingstechnieken.

info: Ann Bats, woordvoerder van minister Dua
tel. (02) 553 27 81
e-mail: persdienst.dua@vlaanderen.be