Hieronder vindt u in kort bestek een overzicht van de overige dossiers die de Vlaamse regering vandaag goedgekeurd heeft.

Gepubliceerd op 14/06/2002

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL :

De Vlaamse regering keurt, onder voorbehoud van technisch nazicht,  principieel een uitvoeringsbesluit goed bij het decreet Basismobiliteit. Dat decreet betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en de oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen werd eind april vorig jaar bekrachtigd. Het nu goedgekeurde besluit legt vast aan welke normen het minimumaanbod aan geregeld vervoer moet voldoen en hoe de klachtenbehandeling verloopt indien dit aanbod niet is voorzien. Daarnaast wordt ook een minimumaanbod aan informatieverlening en halte-infrastructuur omschreven. Het uitvoeringsbesluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Vera DUA :

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief een aantal wijzigingen goed aan het Vlaams reglement over de bodemsanering (VLAREBO). De wijzigingen hebben betrekking op de bodemsaneringsnormen, de uitbreiding van de Adviescommissie Bodemsanering, de regeling van het gebruik van uitgegraven grond en de lijst van risico-inrichtingen en -activiteiten.

* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering
een besluit definitief goed dat regels voor de
provinciale en gemeentelijke milieuplanning, het milieujaarprogamma en de milieuraad vaststelt. Het besluit geeft uitvoering aan het Milieudecreet van 5 april 1995 dat voorziet dat de Vlaamse regering voor de provincies en de gemeenten nadere regels kan vaststellen in verband met de raadpleging van overheidsorganen, instellingen en privaatrechterlijke organisaties die volgens het decreet betrokken moeten worden bij het ontwerp milieubeleidsplan. De provincies en gemeenten kunnen deze organen en instellingen zelf aanduiden.

* * *

De Vlaamse regering keurt principieel een
wijzigingsbesluit goed dat een Europese Richtlijn
betreffende het ingeperkt gebruik van genetisch
gemodificeerde micro-organismen (GGO) omzet in
gewestelijke wetgeving. De wijzigingen betreffen zowel
Vlarem I als II. In Vlarem I worden de inrichtingen voor ingeperkt gebruik van GGO's ingedeeld onder rubriek 51 en onderverdeeld in subrubrieken naar gelang van het risiconiveau van de erin uitgevoerde activiteit. Naar gelang van de subrubriek is een milieuvergunningsprocedure van klasse 1 dan wel van klasse 3 van toepassing. In een milieuvergunningsaanvraag moet het maximale risiconiveau worden aangegeven. Hierbij zijn minimale inperkingsmaatregelen voorzien. In Vlarem II wordt bepaald aan welke voorwaarden een gebruiker moet voldoen indien hij een bepaalde activiteit van ingeperkt gebruik wil aanvatten. Hij moet via een risicoanalyse het risiconiveau bepalen. Naar gelang van het risiconiveau worden er voorwaarden opgelegd voor er met een bepaalde activiteit kan gestart worden.

* * *

Op 15 mei keurde de Vlaamse regering principieel een voorontwerp van besluit goed tot het bezien, herzien en aanvullen van kwetsbare zones water. Na advies van de Stuurgroep Vlaamse Mestproblematiek keurde ze het eind mei opnieuw principieel goed. Nu keurt ze het, na advies van de Raad van State, definitief goed. Het zal ingediend worden bij de Europese Commissie.