21/12/2001

Hieronder vindt u in kort bestek een overzicht der overige dossiers die de Vlaamse regering goedgekeurd heeft.

Terug naar artikeloverzicht

Op voorstel van Vlaams minister Vera DUA :

Met het oog op de definitieve invoering van de euro op 1 januari 2002 keurt de Vlaams regering principieel een aantal wijzigingen goed aan een besluit van 29 oktober 1999 over de organisatie van de OVAM en de regeling van het personeelsstatuut. De wijzigingen hebben betrekking op de toelage voor toezichthoudende ambtenaren van de milieu-inspectie. Het gaat om een gewone omzetting in euro. Het wijzigingsbesluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

* * *

Na advies van de MiNa-raad keurt de Vlaamse regering het milieujaarprogramma 2002 definitief goed. Het zal ingediend worden bij het Vlaams Parlement. De milieujaarprogramma's dienen jaarlijks opgesteld te worden ter uitvoering van het milieubeleidsplan.

* * *

Na advies van de SERV en de MiNa-Raad keurde de Vlaamse regering op 13 juli 2001 opnieuw principieel een verstrenging goed van de grenswaarden voor zwaveldioxide (SO2), stikstofdioxide (NO2), zwevende deeltjes (PM10)en lood (Pb) in de lucht.  Deze toxische stoffen zijn belangrijke veroorzakers van problemen met de ademhaling en longfuncties. Met deze beslissing voert de Vlaamse regering een eerste dochterrichtlijn van de Europese kaderrichtlijn luchtkwaliteit uit.  De strengere grenswaarden moeten in 2005 en 2010 bereikt worden. Het besluit werd toen voor advies voorgelegd aan de Raad van State, maar gezien dat advies tot op heden uitbleef, wordt het besluit nu opnieuw voor advies voorgelegd.

* * *

Met het oog op de uitvoering van het Mestdecreet en na technisch nazicht en advies van de Stuurgroep Vlaamse mestproblematiek, keurt de Vlaamse regering een voorontwerp van besluit opnieuw principieel goed dat de uitzondering regelt voor het gebruik van bepaalde meststoffen gedurende de winterperiode. Het regelt tevens de hogere bemestingsdosis op bepaalde percelen en dit in functie van het ter beschikking komen van de aanwezige stikstof voor de plant. In het Mestdecreet is een verbodsperiode ingesteld om mest te spreiden in de winterperiode, omdat omwille van de trage plantengroei in dat seizoen de benutting van de stikstof beperkt is en daardoor de kans tot uitspoeling van het nitraat naar het drinkwater groot is. Dit voorontwerp van besluit voorziet daar nu een uitzondering op. Het wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

* * *

De Vlaamse regering keurt een besluit principieel goed dat regels voor de provinciale en gemeentelijke milieuplanning, het milieujaarprogamma en de milieuraad vaststelt. Het besluit geeft uitvoering aan het Milieudecreet van 5 april 1995 dat voorziet dat de Vlaamse regering voor de provincies en de gemeenten nadere regels kan vaststellen in verband met de raadpleging van overheidsorganen, instellingen en privaatrechterlijke organisaties die volgens het decreet betrokken moeten worden bij het ontwerp milieubeleidsplan. De provincies en gemeenten kunnen deze organen en instellingen zelf aanduiden. Het besluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

* * *

De Vlaamse regering keurt de statuten van de bosgroep vzw Kempense Heuvelrug goed. Bosgroepen zijn structurele samenwerkingsverbanden tussen diverse types van boseigenaars en/of -beheerders. Zij staan in voor de afstemming van gebieds- en beheervisies voor bossen van verschillende eigenaars en krijgen de opdracht een dienstverlening uit te bouwen ter ondersteuning van het praktisch beheer van de eigendommen van hun leden.

* * *

De Vlaamse regering keurt principieel een aantal wijzigingen goed aan een besluit van 18 mei 2001 betreffende de toekenning van subsidies voor het toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden en het instandhouden van de genetische diversiteit. De voorgestelde wijzigingen strekken ertoe de (reconversie naar de) biologische zeugenboerderij te stimuleren. Hiervoor wordt 1,9 miljoen euro (76,7 miljoen fr.) voor uitgetrokken. Het besluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Er wordt ook nog over overlegd op de Interministerile Conferentie Landbouw.

* * *

Na advies van de MiNa-raad keurt de Vlaamse regering de nieuwe milieusamenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse gemeenten en provincies goed. De nieuwe overeenkomst loopt voor minstens 3 jaar en bevat heel wat nieuwe opties die een opstap naar duurzame ontwikkeling betekenen. Deze samenwerkingsovereenkomst is gericht op de integratie van leefmilieu in andere beleidsdomeinen. Deze integratie wordt beoogd in het domein van de landschappen, het ruimtelijk beleid, de werkgelegenheid, energie en mobiliteit.

* * *

Met het oog op de definitieve invoering van de euro op 1 januari 2002 en na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief een aantal wijzigingen goed aan enkele uitvoeringsbesluiten bij het Mestdecreet. Het gaat vooral om omzettingen van bedragen in Belgische franken naar euro.