30/11/2001

Hieronder vindt u in kort bestek een overzicht der overige dossiers die de Vlaamse regering goedgekeurd heeft.

Terug naar artikeloverzicht

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT :

Het Elektriciteitsdecreet bepaalt dat de Vlaamse regering openbare dienstverplichtingen kan opleggen aan netbeheerders en leveranciers van elektriciteit, onder meer inzake investeringen in kwalitatieve warmtekrachtinstallaties. Daarom keurt de Vlaamse regering een voorontwerp van besluit principieel goed dat voorstelt een Warmtekracht-certificatensysteem uit te bouwen, naar analogie met het systeem van de groenestroomcertificaten. Dit Warmtekracht- certificatensysteem bestaat enerzijds uit de toekenning van certificaten aan eigenaars van kwalitatieve WKK- installaties, en, anderzijds, het opleggen van de verplichting aan de elektriciteitsleveranciers om jaarlijks een (stijgend) aantal warmtekrachtcertificaten voor te leggen. Die Warmtekrachtcertificaten zullen door de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Aardgasmarkt (VREG) afgeleverd worden voor de warmtekrachtbesparing waarvan de producent aantoont dat deze in Vlaanderen is gerealiseerd door een kwalitatieve warmtekrachtinstallatie. Het voorontwerp van besluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de SERV en aan de MINA-raad.

* * *

Na advies van de SERV en van de MINA-raad keurt de Vlaamse regering een aantal verplichtingen voor openbare diensten ter bevordering van het rationeel energiegebruik opnieuw principieel goed. Het ontwerpbesluit moet nog voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

* * *

Op 15 juni 2001 keurde de Vlaamse regering een uitvoeringsbesluit bij het Elektriciteitsdecreet goed dat de onafhankelijkheid van de distributienetbeheerders regelde. Als gevolg daarvan worden de bestaande intercommunales opgesplitst in een netbeheerder voor de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van het distributienet enerzijds en een verkoopsmaatschappij voor de levering van elektriciteit aan vrije klanten anderzijds.  Hierdoor worden de distributienetbeheerders onafhankelijk van producenten en leveranciers. Ondertussen werden bij toepassing van het besluit in de praktijk interpretatiemoeilijkheden vastgesteld. Om verkeerde interpretaties te vermijden keurt de Vlaamse regering een aantal wijzigingen aan dit uitvoeringsbesluit principieel goed. Dit wijzigingsbesluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de SERV, de MiNa-raad, de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) en de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Vera DUA :

Het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1992 regelt de samenwerking tussen het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse openbare milieu-instellingen voor de oprichting en de organisatie van een milieudatabank. De realisatie ervan werd toegewezen aan de Milieu Info Stuurgroep (MIS). Om de integratie van milieudata tot een logisch geheel te realiseren zal door de MIS een Milieu Management Informatiesysteem opgezet worden. Tot op heden werd hiervoor gebruik gemaakt van een voorraadaanbesteding uit 1997. De geldigheidsduur van dit bestek is momenteel verstreken. Daarom beslist de Vlaamse regering een nieuwe voorraadaanbesteding te organiseren. De bedoeling is om op een vlotte manier op het gepaste moment die mensen te kunnen inhuren die aan het gewenste profiel beantwoorden. Om dit goed te kunnen organiseren wordt geopteerd voor 14 verschillende profielen binnen de milieu- en IT-sector.

* * *

Het beheer van radioactieve stoffen is een federale bevoegdheid. Afvalstoffen met zeer lage radio-activiteit kunnen na voorafgaande radiologische controle worden vrijgegeven. Op deze vrijgegeven afvalstoffen zijn dan wel de regionale reglementen met betrekking tot het beheer van afvalstoffen van toepassing. Daarom keurt de Vlaamse regering het samenwerkingsakkoord met de federale regering met betrekking tot het beheer van vrijgegeven afvalstoffen goed. Het samenwerkingsakkoord handelt vooral over de procedure tot informatie-uitwisseling en samenwerking met het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.

* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering het Presti 4-programma definitief goed. Dit programma heeft tot doel bedrijven aan te zetten tot een continue verbetering van de milieuprestaties via projecten.  Per project (n per provincie) kunnen verschillende bedrijven zich engageren.  De deelnemende bedrijven worden tussentijds gevalueerd zodat er tijdig bijgestuurd kan worden.  Elk project staat voortaan open voor alle ondernemingen met een "milieuhinderlijke acti- viteit" ongeacht de omvang of de sector.  Vroeger werden ondernemingen uit de sectoren land- en bosbouw, jacht en visserij uitgesloten van deze subsidieregeling. Ook de subsidieregeling zelf wordt meer flexibel gemaakt.
Vroeger bedroeg de subsidie maximaal 49.578 euro (2 miljoen fr.) per project en per cyclus.  Dit wordt nu aangepast aan het aantal deelnemende bedrijven.