14/01/2002

Hieronder vindt u in kort bestek een overzicht der overige dossiers die de Vlaamse regering goedgekeurd heeft.

Terug naar artikeloverzicht

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL en van Vlaams minister Paul VAN GREMBERGEN :

Op 15 juni 2001 keurde de Vlaamse regering een uitvoeringsbesluit bij het Elektriciteitsdecreet goed dat de onafhankelijkheid van de distributienetbeheerders regelde. Als gevolg daarvan worden de bestaande intercommunales opgesplitst in een netbeheerder voor de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van het distributienet enerzijds en een verkoops- maatschappij voor de levering van elektriciteit aan vrije klanten anderzijds.  Hierdoor worden de distributienet- beheerders onafhankelijk van producenten en leveranciers. Ondertussen werden bij toepassing van het besluit in de praktijk interpretatiemoeilijkheden vastgesteld. Om verkeerde interpretaties te vermijden besliste de Vlaamse regering op 30 november 2001 principieel tot wijziging van dit uitvoeringsbesluit. Na advies van de SERV, de MiNa-raad, de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) en de Raad van State keurt de Vlaamse regering nu dit gewijzigd uitvoeringsbesluit definitief goed.

* * *

De Vlaamse regering keurde op 19 oktober 2001 een uitvoeringsbesluit bij het Elektriciteitsdecreet definitief goed dat ervoor zorgt dat vanaf januari 2002 elke Vlaming jaarlijks recht heeft op gratis 100 kWh elektriciteit. Als gevolg van deze maatregel krijgt een gemiddeld Vlaams gezin jaarlijks gratis 500 kWh elektriciteit of een financieel voordeel van 74,37 euro. Vandaag beslist de Vlaamse regering principieel dit uitvoeringsbesluit te wijzigen. De hoeveelheid gratis elektriciteit is namelijk afhankelijk van het aantal personen gedomicilieerd op het aansluitingsadres van de klant. Een toegevoegd artikel aan het uitvoeringsbesluit legt de gemeenten nu op deze domiciliegegevens te verstrekken aan de netbeheerders. De wijzigingen worden nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.


Op voorstel van Vlaams minister Vera DUA :

In VLAREM II werden aan benzine- en dieselstations concrete constructie-eisen opgelegd voor de staanplaatsen voor tankwagens en voor de zones waar de vulmonden gegroepeerd zijn. Eerst was een overgangsgregeling voorzien tot 1 januari 1999. Voor bepaalde stations gebouwd voor 1975 werd die periode verlengd tot 1 januari 2002, voor andere tot 1 januari 2005. De exploitanten moesten zich er uiterlijk op 1 januari 1998 wel toe verbonden hebben de verdere exploitatie van hun station definitief te zullen stopzetten wanneer binnen de vestgestelde termijn niet voldaan werd aan de VLAREM II- voorwaarden en dit meteen vanaf het verstrijken van de overgangstermijn. In het kader van een bodemsaneringsproject en de oprichting van een fonds voor bodemsanering bij benzinestations keurt de Vlaamse regering nu de verlenging van de huidige overgangstermijn van 1 januari 2002 tot 1 juli 2003 principieel goed. Dit wijzigingsbesluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief 2 besluiten goed met euro-aanpassingen voor wat ruilverkaveling in der minne en ruilverkaveling uit kracht van wet betreft. Het gaat om omzettingen van bedragen in Belgische franken naar euro, transparantie-afrondingen en een aantal administratieve vereenvoudigingen.