07/10/2022

Grotere federale ambities voor een circulaire economie met Zakia Khattabi

circulaire economie
Terug naar artikeloverzicht

Op 7 oktober heeft de Ministerraad zes nieuwe maatregelen goedgekeurd die ertoe strekken het federaal actieplan circulaire economie 2021-2024 aan te vullen. Zakia Khattabi heeft al een onuitgegeven nieuw systeem van klimaatgovernance in het leven geroepen en de SDG’s (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) als kompas voor het beleid van de federale regering verankerd, en maakt nu werk van een structureel langetermijnkader voor het federale beleid inzake circulaire economie. Daarnaast laat de minister onderzoeken of, naast de inzameling en de verwerking van afval, ook het circulair ontwerpen van producten niet kan worden onderworpen aan de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.

Op het initiatief van federaal minister van Leefmilieu, Zakia Khattabi, en federaal minister van Economie, Pierre-Yves Dermagne, werd op 17 december van verleden jaar het federaal actieplan circulaire economie 2021-2024 aangenomen door de Vivaldi-regering. Het plan, dat 25 concrete maatregelen omvat, is onder meer gericht op het scheppen van kwaliteitsjobs die niet kunnen worden geherlokaliseerd, op de bestrijding van klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit en aantasting en vernietiging van ecosystemen, maar ook op het verminderen van onze afhankelijkheid ten opzichte van grondstoffen.

Er werd beslist om een zesmaandelijkse opvolging door te voeren teneinde, enerzijds de voortgang van de implementatie van het actieplan op te meten, en anderzijds de gelegenheid te bieden aan de verschillende kabinetten om aanvullende maatregelen bij dit plan voor te leggen. Vandaag 7 oktober keurde de Ministerraad zes nieuwe maatregelen goed die werden ingediend door de kabinetten van de ministers Khattabi en Gilkinet.

·      Maatregel 1: De modaliteiten onderzoeken en aanbevelingen formuleren voor een federale governance structuur voor circulaire economie

·      Maatregel 2: Nagaan op welke manier gewestelijke maatregelen in kader van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid kunnen versterkt worden met het federale productbeleid

·      Maatregel 3: Retrofitting van voertuigen voor wegvervoer

·      Maatregel 4: Retrofitting van remsystemen van wagons

·      Maatregel 5: Recyclage van pleziervaartuigen

·      Maatregel 6: Analyseren hoe het hergebruik en de recyclage van batterijen uit elektrisch aangedreven voertuigen, met inbegrip van fietsen en micro-mobiliteit, kunnen worden ontwikkeld.

“De gevolgen van klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, uitputting van grondstoffen, maar ook van de energiecrisis, waarvan we weten dat die een grote impact heeft op gezinnen en bedrijven, laten zich meer en meer gevoelen en wijzen ons - op de meest brutale wijze - op de noodzaak om een nieuwe economie te ontwikkelen. Een model dat niet langer lineair is, maar circulair met als principe "de levenscyclus sluiten" van producten, diensten, afval, materialen, water en energie, is een noodzakelijke stap om onze industriële ecosystemen te laten aansluiten op de werking van de natuurlijke ecosystemen”, zegt federaal minister voor Leefmilieu Zakia Khattabi. 

De komende maanden zal geanalyseerd worden en in kaart worden gebracht  of (en hoe) een federale governance kan zorgen voor een duurzame wisselwerking/samenwerking tussen de pioniers wat betreft de federale bevoegdheden inzake circulaire economie, en een meerwaarde kan bieden eraan.

“In de sector mobiliteit en vervoer ontbreekt het niet aan uitdagingen in dat verband.  Circulariteit dient te worden overwogen en geïntegreerd doorheen de volledige productie- en levenscyclus van de huidige en toekomstige vervoermiddelen. In dat opzicht is de circulariteit van de batterijen voor elektrische voertuigen een grote uitdaging in het kader van de energietransitie. Proficiat aan mij collega Georges Gilkinet, van Mobiliteit, voor de vier initiatieven die hij heeft ingediend in die zin. Daarmee wordt nog maar eens een stap gezet richting duurzame mobiliteit!”, stelt de groene minister tot besluit.

 

 

Bron: Zakia Khattabi, Minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal © FOD Kanselarij van de Eerste Minister


Aanvullende maatregelen federaal actieplan voor een circulaire economie (2021-2024) | News.belgium