Grootschalig Referentie Bestand (GRB)

Gepubliceerd op 26/11/2003

Na advies van de SERV, de MiNa-raad en de Kenniscel Wetsmatiging hecht de Vlaamse regering opnieuw haar principile goedkeuring aan het voorontwerp van decreet inzake het Grootschalig Referentie Bestand (GRB). Het GIS-Vlaanderen (Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen) nam in 1998 het initiatief om via een ruim samenwerkingsverband (openbare en private sector) tot de aanmaak van een Grootschalig Referentie Bestand over te gaan. Dit initiatief heeft tot doel de aanmaak en het beheer van grootschalige (schaalniveau van 1:250 tot 1:1250) geografische referentiegegevens in Vlaanderen te organiseren en de uitwisseling en het gebruik van die gegevens te bevorderen. De Vlaamse regering keurde op 24 juli 2001 het businessplan voor het GRB goed. Op 19 juli 2002 besliste de Vlaamse regering haar eerdere engagement in het GRB-initiatief en -businessplan te bevestigen en de  voorgestelde kostenverdeelsleutel goed te keuren. Dit voorstel ging uit van een 50-50 verdeling tussen nutsbedrijven en de Vlaamse overheid van de aanmaak-, de bijhoudings- en de beheerskost. Het huidige voorontwerp van decreet voert deze beslissing uit. Het wordt nu ook voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron: persdienst Vlaamse regering.

Klik hier voormeer informatie over GIS.