13/02/2002

Geen vergunning voor baggerstort in Steendorp

Terug naar artikeloverzicht

Vlaams minister van leefmilieu en landbouw Vera Dua heeft de vergunningsaanvraag voor het uitbaten van een stort voor baggerspecie in Steendorp, deelgemeente van Temse, geweigerd. De minister heft hiermee de beslissing van de Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen op die aan de cvba Steendorp een vergunning voor tien jaar had toegekend. Minister Dua komt hierbij tegemoet aan de bezwaren ingediend door het gemeentebestuur en de omwonenden, die massaal hun ongenoegen over deze lokatie te kennen gaven.

Het dossier Steendorp kent een zeer bewogen voorgeschiedenis. Reeds meer dan 10 jaar wordt via allerlei procedureslagen de strijd gevoerd tussen de eigenaars van de kleiput enerzijds, en plaatselijke actiecomits anderzijds.

De Bestendige deputatie verleende een milieuvergunning voor de lagunering, het fysisch-chemisch behandelen n het storten van baggerspecie voor een periode van 10 jaar. Daardoor zou 1,25 miljoen ton aan een tempo van 250.000 ton per jaar moeten gestort worden. Door de talrijke beroepsschriften tegen deze beslissing bij de minister, besloot de cvba Steendorp, omwille een totaal gebrek aan een maatschappelijk draagvlak, een gewijzigde aanvraag in te dienen. Het laguneren en fysisch-chemisch behandelen van baggerspecie werd geschrapt. Ook stelde de cvba Steendorp voor de kwaliteitsnormen voor de aangevoerde specie te verscherpen.

Tijdens een overlegvergadering op 1 februari op het kabinet van Minister Dua met de cvba Steendorp, het gemeentebestuur en een delegatie van de omwonenden werd de gewijzigde situatie nogmaals toegelicht, en werden de argumenten gegeven pro en contra het nieuwe projectvoorstel. Zowel het gemeentebestuur als de omwonenden concludeerden dat ook met dit nieuwe voorstel de hinder voor de buurt nog steeds te groot zou zijn. Ook was het niet mogelijk alle gevolgen op het terrein van van het gewijzigde voorstel afdoende in te schatten.

Op basis van de wederzijdse argumenten en op basis van de adviezen van de verschillende milieu-administraties heeft Minister Dua beslist de vergunning niet te verlenen.

Een belangrijke reden voor de weigering is de algemene overlast voor de buurt, ondermeer de geluidsoverlast afkomstig van de transportband die de gedroogde baggerspecie zou aanvoeren.

Tot slot is er ook de sterke visuele impact. De meningen lopen sterk uiteen over de vorm van landschapsherstel die deze opvulling zal teweegbrengen. Ook zullen de directe omwonenden geconfronteerd worden met een wal van 5 meter in hun achtertuin.

De minister waardeert de constructieve pogingen van alle betrokkenen om te komen tot een maatschappelijk draagvlak voor dit project. De ligging tegenaan een woonbuurt en de milieutechnische bezwaren hebben dit evenwel sterk bemoeilijkt. De minister roept het gemeentebestuur en alle andere betrokkenen op te komen tot een definitieve en ecologisch verantwoorde eindbestemming voor de Roomkauter te Steendorp.

info: Ann Bats, woordvoerder van minister Dua
tel. (02) 553 27 81
e-mail: persdienst.dua@vlaanderen.be