07/03/2016

Financiering milieu- en natuurverenigingen hervormd

Terug naar artikeloverzicht

Vanaf 1 januari 2017 worden milieu- en natuurverenigingen erkend en gesubsidieerd voor een periode van vijf jaar. Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, trekt jaarlijks 4.900.000 euro uit voor de structurele subsidiëring van een 40-tal verenigingen. De hervorming was aangekondigd in de “Beleidsnota Omgeving 2014-2019” en betekent voor de verenigingen een substantiële vermindering van de administratieve lasten. Onafhankelijke commissies met experten zullen de aanvragen adviseren en de werking van de verenigingen opvolgen.

Om erkend te worden en financiële ondersteuning te krijgen, moeten de verenigingen tegen 1 juli 2016 een vijfjarenplan indienen bij het departement Leefmilieu, Natuur en Energie. Dat plan bevat de missie en visie van de vereniging voor de periode 2017-2021, maar ook de doelstellingen en beoogde resultaten moeten duidelijk omschreven zijn. In het nieuwe erkennings- en subsidiëringsbesluit wordt een onderscheid gemaakt tussen gewestelijke en eerder regionale verenigingen, thematisch- of eerder op ledenwerking gerichte verenigingen. Belangrijk daarbij is dat de procedure voor verenigingen die bijvoorbeeld actief zijn op een regionaal niveau, lichter is dan die voor gewestelijke verenigingen. Alles kan voortaan ook elektronisch verlopen.

Nieuw is ook dat erkennings- en adviescommissies advies zullen geven over de ingezonden aanvragen. Begeleidingscommissies zullen nadien de werking van erkende verenigingen evalueren en waar nodig dwingende aanbevelingen formuleren. De administratie heeft in deze commissies een eerder ondersteunende functie, maar kan ook sancties treffen indien nodig.

Omdat in de huidige reglementering uit 2003 de administratieve lasten en beheerkosten zwaar doorwogen, wordt de verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van de lokale verenigingen bij de gewestelijke ledenverenigingen (Natuurpunt en Vogelbescherming Vlaanderen) en de gewestelijke koepelvereniging (BBL) gelegd. Die ondersteuning maakt daarom integraal deel uit van de taakstelling van die verenigingen.

Joke Schauvliege: “Met deze nieuwe regeling wil ik de sector vertrouwen geven en stimuleren om zich verder te professionaliseren. Ik wil de milieu- en natuurorganisaties ondersteunen om op een efficiënte wijze verder het verschil te maken. Daarnaast blijven uiteraard ook de ongeveer 25 miljoen euro natuursubsidies voor projecten, aankopen en onderhoud bestaan.”

Alle informatie is te vinden op http://www.lne.be/themas/subsidies/nieuw-erkennings-en-subsidieringsbesluit-van-milieu-en-natuurverenigingen

Bron : Persbericht Joke Schauvliege, Vlaams minister van leefmilieu, natuur en cultuur